Arı istifa etti... Yeni başkan nasıl seçilecek?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa etti. Kanun gereğince belediye meclisi yeni başkanı seçecek. Vali Becel, 10 gün içinde Nevşehir Belediye Meclisi'ni toplantıya çağıracak. Çoğunluk AK Partili üyelerde olduğu için yeni belediye başkanının da AK Partili olması bekleniyor.

Arı istifa etti... Yeni başkan nasıl seçilecek?

Rasim Arı, düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığından istifa etti.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden ayrılmayacağım” diyen Arı, “Ben 45 yaşındayım ve bu kardeşinize şehre feda edeceğim demiştim. Evet gerçekten de feda oldum. 18 aydır yumuşak yatakta vallahi tallahi yamadım. Bu tempoyla çalışırsanız artık belli bir yerden sonra fiziğiniz ve psikolojimiz bunu kaldıramaz hale geliyor. Üzerimde öyle bir ağırlık ve vebal var ki. Sağlığımı düşünmek zorundayım. Bu nedenle tamamıyla sağlık sorunları nedeniyle 21 aydır onurla şerefle hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde ve izindeyim.” ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan nasıl seçilecek?

Rasim Arı’nın istifasının ardından yeni başkanın nasıl seçileceği merak konusu oldu.

Belediye başkanının istifası halinde yeni başkanın nasıl seçileceği 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 44 ve 45'inci maddeleriyle düzenleniyor.

Buna göre, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 10 gün içinde Belediye Meclisi'ni toplantıya çağıracak.

Meclis'te yapılacak belediye başkanlığı seçiminde adaylar için birinci ve ikinci tur için üçte iki çoğunluk aranacak. İlk iki turda başkanın seçilememesi halindeyse, üçüncü turda salt çoğunluk aranacak.

Belediye Kanunu ne diyor?

Belediye Kanunu'nun 44 ve 45. maddeleri şöyle:

Madde 44- Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer.

Belediye başkanının;

a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülki idare amiri tarafından belirlenmesi,

b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi,

c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, (1)

d) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması,

Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.

Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler

Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç on beş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

Alpaslan Körükcü

YORUM EKLE
YORUMLAR
22 TEMMUZ ŞUURU
22 TEMMUZ ŞUURU - 2 yıl Önce

Ersan ERKUT' tan başka başkanlık yapacak kişi yok. Aklın yolu bir olmalı bu millet Recep Tayyip ERDOĞAN için yollara döküldü davasını davası bildi. AK PARTİ den istifa edenler akıllı olun. ERSAN ERKUT hem bu şehre hemde bu davaya dava şuuru ile hizmet edecek tek kişi...

SIRADAKİ HABER