2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       :   2021/321237

1-İdarenin

a) Adı                                                      :   NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                 :   15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası                    :   3842131110 - 515 - 3842123243

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                    :   2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :   2 Kalem Endskopi Teleskobu Duedonoskopi ve Endovizyon Sistemi ERCP Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer           :   Nevşehir Devlet Hastanesine

ç) Süresi/teslim tarihi                             :   Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) gün içerisinde belirtilen idarelere teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi                              :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :            21.06.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)        :               Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı&İhale Salonu/ Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü / 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet binası .Kat 1 NEVŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

- İstekli/İstekliler aşağıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

a) İstekli/İstekliler hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların garanti süresince, cihazların kataloğunda belirtilen periyotlarda, yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetini garanti kapsamında ücretsiz olarak sağlayacağını belgelemelidir.

b) İstekli/İstekliler ihale listesinde belirtilen kalemler için hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların garanti bitiminden sonra cihazların 1-10yıl arası TL/Döviz bazında yedek parça dahil %5 (yüzde beş ) ve yedek parça hariç %2.5 (yüzde iki buçuk) olmak üzere fiyatlar ayrı ayrı belirtilerek, cihazların kataloğunda belirtilen periyotlarda, yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetini ücreti karşılığında sağlayacağını belgelemelidir. Ayrıca yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı belirtilmelidir.

c) İstekli/İstekliler ihale listesinde belirtilen kalemler için hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmalar cihazların garanti bitiminden sonra 10 (on ) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlayacağını belgelemelidir. Ayrıca yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı belirtilmelidir.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

- İstekli/İstekliler aşağıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.
2) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB bar kod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında liste halinde sunmak zorundadır.

3)İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
4) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekli/İstekliler aşağıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

İstekli/İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019/19 sayılı Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale dosyasında vermek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER