2023 YILI 43 KALEM KIRTASİYE VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ

2023 YILI 43 KALEM KIRTASİYE VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

2023 YILI 43 KALEM KIRTASİYE VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ

2023 YILI 43 KALEM KIRTASİYE VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

2023 YILI 43 KALEM KIRTASİYE VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1244942

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No: 6 - MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

03842285050 - 08502593288

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 YILI 43 KALEM KIRTASİYE VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2023 YILI 43 KALEM KIRTASİYE VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Nevşehir Devlet Hastanesi, talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31.12.2023 tarihini geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına mütakiben


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.12.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- İstekli / İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini birim fiyat teklif cetvelinde belirtecekler veya ayrı bir liste olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin ASETAT KALEM İNCE UÇLU(S), ASETAT KALEM KALIN UÇLU(M), A4 BOYUTUNDA YAPIŞKANLI KAĞIT, BARKOD ETİKETİ 10X7, BARKOD ETİKETİ 4x3, BARKOD ETİKETİ 6x3, FOSFORLU KALEM, FOTOKOPİ KAĞIDI A4, GÜVENLİK ŞERİDİ, İLAN PANOSU ÇERÇEVESİ, İMZA KALEMİ (MAVİ), İMZA KARTONU, İZOLE BANT, KAĞIT MEZURA TEK KULLANIMLIK, KALEM AÇACAĞI, KALEM SİLGİLERİ, KESE (KESE TORBA ZARF 17X25 CM ), KESE TORBA ZARF ORTA BOY 24X323 A4 EBATINDA, KLASÖR DAR, KLASÖR GENIŞ, KOLİ BANTI, KURŞUN KALEM (KIRMIZI), KURŞUN KALEM SİYAH, MAKAS ORTA BOY(KAĞIT MAKASI), PİLOT KALEM MAVİ(JELLİ), PİLOT KALEM SİYAH(JELLİ), PLASTİK POŞET DOSYALAR, PLASTİK TELLİ DOSYALAR, TEL SÖKÜCÜLERİ, TÜKENMEZ KALEM KIRMIZI, TÜKENMEZ KALEM MAVİ, YAPIŞKANLI POSTİT 7,5X5, YAZI DÜZELTİCİ SIVI, YAZI DÜZELTİCİ ŞERIT, YAZI TAHTASI KALEMLERİ - YAZI TAHTASI KALEMİ, ZIMBA MAKİNASI(ORTA BOY 24-6 PENS), ZIMBA TELLERİ, 3 LÜ EVRAK RAFI, AA KALEM PİL (SAAT), AAA İNCE KALEM PİL, AAA İNCE KALEM PİL ŞARJLI, C BOY ORTA KALEM PİL, YUVARLAK DÜĞME PİL kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner146

banner145