ÇAĞRI MERKEZİ VE CRM YAZILIMI KİRALAMA İŞİ

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÇAĞRI MERKEZİ VE CRM YAZILIMI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

ÇAĞRI MERKEZİ VE CRM YAZILIMI KİRALAMA İŞİ

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇAĞRI MERKEZİ VE CRM YAZILIMI KİRALAMA İŞİ 
İHALE İLANI

Üniversitemiz arama işlerinde kullanılmak üzere çağrı merkezi ve CRM yazılımı kiralanacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

1. Üniversitenin; 
Adresi                         : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir         
Telefon – Faks Numarası             : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25 
E-Posta Adresi                 : [email protected] 
İhale Dokümanının Görülebileceği 
İnternet Adresi                 : www.kapadokya.edu.tr 
Banka Hesap Numarası             : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres     : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir 
İlgili personelin Adı/Soyadı             : Erhan CEPE 
(Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı) 

2. İhale Konusu İşin; 
İşin Adı                     : Kapadokya Üniversitesi Çağrı Merkezi ve CRM Yazılımı Kiralama İşi 
İşin Yapılacağı Yer                 : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir 
İşin Süresi                     : 9 (Dokuz) Ay 
İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşme imzalanması akabinde 3 (üç) gün içerisinde yer teslimi yapılır ve işe başlanır

3. İhaleye İlişkin Bilgiler 
İhalenin Usulü                 : Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Adres             : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir 
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati         : 25.11.2022 – 11:00 
Teklif Verme Şekli                 : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli                 : 750,00 TL 

4) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi, 
i) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Teklif mektubu, 
d) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
i) İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (Beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesine sahip olması, 
ii) Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge, 
f) İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır. 
g) İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge, 
h) İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir. 
i) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6) İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü, en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7) Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır. 
8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır. 
6) İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
    
    7) Diğer Hususlar 
    a) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir. 
    b) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
    c) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır. 
    d) İş bu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır. 
    e) Kapadokya Üniversitesi, önceden öngörülemeyen (Salgın, doğal afetler, seferberlik, yangın vb.) veya ortaöğretim kurumlarının eğitime belirsiz süre ara vermesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ertelenmesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, uzatabilir. 
    f) İş bu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır. 
    g) Üniversite kullanıcı sayısında mevcut sayının iki katına kadar arttırma hakkına sahiptir. Tablo-2 de belirtilen ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.
    h) Sözleşme konusu işin, Üniversite tarafından belirtilen gün ve süre içinde yerine getirilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin binde altı (%0,6) oranında gecikme cezası kesilir. 
    
    

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner146

banner145