Elektrik Enerjisi mal alımı

ELEKTRİK ENERJİSİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Elektrik Enerjisi mal alımı

ELEKTRİK ENERJİSİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Elektrik Enerjisi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1163941

1-İdarenin

a) Adı

:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

b) Adresi

:

Raşit Bey Mahallesi Vaiz Osman Hoca Bulvarı No:7 50200 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842128223 - 3842128224

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Elektrik Enerjisi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

220.000 kWh 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arası

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Nevşehir Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra Yüklenici PMUM a kayıt işlemlerini ilgili mevzuat kapsamında yaptıracak ve iş 01.01.2023 tarihinde saat 00:00 de başlayacak 31.12.2023 tarihinde saat 24:00 de sona erecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.11.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü 1.Kat Toplantı Salonu-1 A116 nolu oda

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

14.02.2019 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 23.08.2019 tarihli 30867 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmenliği ve 09.08.2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmenliği çerçevesinde Elektrik Enerjisi satış için gerekli olan lisanslardan en az birinin aslını veya noter onaylı suretinin teklif ekinde sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen istekliden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner146

banner145