ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR KONYA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

KONYA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Konya, Karaman, Aksaray ve Nevşehir illerinde yürütülecek Yaban Hayatı, Biyolojik Çeşitlilik, Ekotaban, Mobil Uygulaması ve Milli Park Projeleri Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        : 2021/90662

1-İdarenin

a) Adı    : KONYA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : HAVZAN MAH. ESKİ MERAM CAD. NO:1 42090 MERAM MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası : 3323226872 - 3323216171

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı    : Konya, Karaman ,Aksaray ve Nevşehir illerinde yürütülecek Yaban Hayatı, Biyolojik Çeşitlilik ,Ekotaban ,Mobil Uygulaması ve Milli Park Projeleri Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet Biyolojik Çeşitlilik Projesi, 3 Adet Ekotaban Mobil Uygulaması Projesi, 4 adet Yaban Hayatı Projesi , 1 adet Orman Amenajman Planı Projesi ve 1 Adet Memnuniyet Anketi ve Eylem Planlarının İzlenmesi Projesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   : Konya, Karaman, Aksaray ve Nevşehir İlleri

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021

d) İşe başlama tarihi : 01.04.2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü 203 Nolu Mühendisler Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli Serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirilmesi için, İlgili ihale yönetmeliğinde belirtilen 8Sicil, İzin, Ruhsat vb.) belgelrin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık / Orman Ürünleri / Büro ve Şirket Oda Tescil Belgesi ile 5531 sayılı kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi" nin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yaban Hayatı Sahalarında /Milli Parklar ve Tabiat Parlarında/ Sulak alanlarda herhangi bir çalışma yapmış olmak, Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışmalarına katılmış olmak, Orman Amenajman Planı Hazırlama ve herhangi bir Ormancılık faaliyetlerinde çalışmış olmak yada Orman Genel Müdürlüğü ve/veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilen işlerde çalışmış olmak.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER