GAYRİMENKUL SATILACAKTIR HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

S.N

Taşınmazın
İli

Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

Toplam Alan

 Cinsi

İmar Durumu

Beher m² Muhammen Bedeli (TL)

Toplam Arsa Muhammen Bedeli (TL)

%3 Geçici
Teminat
 Bedeli(TL)

1

HACIBEKTAŞ

BALA

602

9

3855,44 m2

ARSA

E=2.00 Yençok =15.50 Konut Alanı

1.935,53

7.500.000,00

225.000,00

Mülkiyeti Hacıbektaş Belediyesine ait yukardaki tabloda tapu bilgileri, İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve geçici teminatı verilen arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” uygulanacaktır. İhale 21/07/2022 Perşembe  günü saat 14:00’de Hacıbektaş Belediyesi Savat Mahallesi Cemalettin Çelebi Caddesi No:1’de 1.katında bulunan Belediye Meclis Salonunda toplanacak olan Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

                                 

                                               YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER 

1) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri.

2)  Gerçek kişi olması halinde ikametgâh belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi.

4)-İsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri.

5)İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belegelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı.

6) Hacıbektaş  Belediyesine borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

            7)-Şartname ödenti makbuzu (İhale dosya bedeli 1.000,00 TL’dir.)

8)-Hacıbektaş  Belediye Başkanlığı adına alınmış % 3 geçici teminata dair tahsilât alındı makbuzu banka dekontu veya süresiz banka teminat mektubu. (Teminat olarak kabul edilecek değerler: Nakdi Türk Lirası, Devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosu, Devlet tahvili), Teminat mektupları)

9)-2886 sayılı D.İ.K’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (Bütün bu belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf dış zarfın içine konularak dosya şeklinde 21.07.2022 Perşembe günü saat 12.00’e kadar Hacıbektaş Belediyesi Savat Mahallesi Cemalettin Çelebi Caddesi No:1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır.   

10)-Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır.

11)-İstekliler Şartname ve eklerini Hacıbektaş Belediye Başkanlığı Savat Mahallesi Cemalettin Çelebi Caddesi No:1  Belediye Hizmet Binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne 08:00–17:00 saatleri arasında görebilecekleri gibi, Şartname ve eklerini 500,00TL karşılığında satın alacaklardır.

12) İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları ve alım satım masrafları ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

13) Söz konus parsel üzerinde Terminal Binası çok eski bir yapı olduğundan dolayı ihaleyi alan tarafından yıkılacaktır. Harfiyatı belediyenin göstereceği yere dökülecektir.

14)-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

15)-2886 sayılı D.İ.K.’nun 17. maddesi gereğince;     

                                    

İLAN OLUNUR. 30/06/2022

                                                          

                                                                                                                       

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93