KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI ALIMI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI ALIMI İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ  GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI ALIMI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI ALIMI

İHALE İLANI

             Üniversitemiz ağız ve diş sağlığı merkezi görüntüleme servisi bünyesinde kullanılmak üzere çeşit cihaz alımı yapılacaktır. Alımı yapılacak olan görüntüleme cihazları ihale şartnamelerindeki detaylar doğrultusunda olacaktır.

1. Üniversitenin;

Adresi                                                 : Üniversite Meydanı, No: 2, 50420 Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir

Telefon – Faks Numarası                  : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25

E-Posta Adresi                                              : info@kapadokya.edu.tr

İhale Dokümanının Görülebileceği

İnternet Adresi                                  : www.kapadokya.edu.tr

Banka Hesap Numarası                    : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81

2. İhale Konusu İşin;

İşin Adı                                              : Görüntüleme Cihazları Alımı İşi

İşin Yapılacağı Yer                           : Üniversite Meydanı, No: 2, 50420 Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir

İşin Başlangıç Tarihi                         : 20.11.2020

İşin Bitiş Tarihi                                  : 26.11.2020

3. İhaleye İlişkin Bilgiler

İhalenin Usulü                                               : Açık İhale

İhalenin Yapılacağı Adres                : Üniversite Meydanı, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati     : 06.11.2020 – 17:00

Teklif Verme Şekli                             : Elden/Kargo/Posta

İhale Dosya Bedeli                            : 50,00 TL

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,

i) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

i) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Teklif mektubu,

d. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 10 (on) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 

I) Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,

                        II) Teklif veren İstekliler tarafından temin edilecek ürünlere ait teknik ve görsel bilgiler 

            İstekli tarafından ihale dosyasında sunulacaktır.

                        III) Üretici firma tarafından taahhüt edilen garanti belgesi

                        IV) Cihaza ait CE Belgesi,

            e) İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.

            f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.

6) İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7) İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.

8) Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

9) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.

10) İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.

11) Diğer Hususlar

a. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.

b. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

c. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.

d. Sözleşme konusu işin, sözleşmede belirtilen süreye göre tamamlanamaması halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde altı (%0,006) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

12) İş Sağlığı ve Güvenliği

İstekli iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Cihazların teslimi sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya İstekli sorumlu olacaktır.

13) Nakliye

Cihaz alımı Üniversite tarafından belirlenen alana transferi ve nakliyesi için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. İlgili bedeller İstekli tarafından karşılanacaktır.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER