KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI
İHALE İLANI

Üniversitemiz İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkesi ile idari ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm alanlara ilişkin (iş görüşmelerinin, toplantıların ve etkinliklerin düzenlendiği alanlar vb.) destek ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlardan temizlik hizmeti alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

1.Üniversitenin;
Adresi                    : Sabiha Gökçen Havalimanı C-Blok, 34912 Pendik, İstanbul
Telefon – Faks Numarası        : 0216 588 00 10 – 0 216 588 00 12
E-Posta Adresi                : info@kapadokya.edu.tr
İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi    : www.kapadokya.edu.tr
İhale Dokümanın Temin edileceği Adres        : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü, Ürgüp/Nevşehir. 
Banka Hesap Numarası         : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İlgili personelin
Adı/Soyadı/Unvanı            : Bilal KAYNAK (Yapı ve Destek İşler Daire Başkanı)
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri, ilgili personel ile irtibat kurarak temin edebilirler.

2.İhale Konusu İşinin;
İşin Adı                : Kapadokya Üniversitesi Temizlik Hizmet Alımı İşi
Personel Sayısı                : 5 (Beş) Kişi
İşin Yapılacağı Yer            : Kapadokya Üniversitesi, İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesi
Adres                    : Sabiha Gökçen Havalimanı C-Blok, 34912 Pendik İstanbul
İşe Başlama Tarihi            : 01.10.2022
İşin Bitiş Tarihi            : 31.08.2023

3.İhaleye İlişkin Bilgiler
İhalenin Usulü                : Açık İhale
İhalenin Yapılacağı Adres        : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü, Ürgüp/Nevşehir. 
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati    : 13.09.2022 – 16:00
Teklif Verme Şekli            : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli            : 750,00 TL

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i)Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
             b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 c. Teklif mektubu,
 d. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i)İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 3 (üç) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe yönelik yükseköğretim kurumlarında temizlik hizmeti deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %40 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 
ii) Kalite Yönetim Belgeleri 
a. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi. 
b. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi. 
c. OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi. 
d. ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi
               e. Güncel Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair belge,
f. İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
ğ. İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
h. İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8. İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
9. Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
11.İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
12) Diğer Hususlar
a) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
b) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
c) İhale teklifi hazırlanırken, personele sunulacak yemek ve ulaşım giderleri Üniversite tarafından karşılanacaktır.
d) Kılık - kıyafet yılda iki kez ikişer adet (yazlık ve kışlık) olmak üzere İstekli tarafından karşılanacaktır.
e) İhale kapsamında teklifler 5 (beş) personel üzerinden verilecek olup, söz konusu personel sayısı kişi bazında Üniversite tarafından %20 oranında düşürülebilir veya istenildiği kadar artış yapılabilir.
g) Belirtilen süre içerisinde söz konusu iş eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Sözleşme konusu işin, sözleşmede belirtilen süreye göre tamamlanamaması halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde altısı (%0,6) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
h) Üniversite, önceden öngörülemeyen (Salgın, doğal afetler, seferberlik, yangın vb.) veya eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, uzatabilir.
I) Üniversite, söz konusu işin İstekli tarafından taahhüt edildiği şekilde yapılmaması ve Üniversite tarafından kendisine bildirildiği halde işin yapılmaması veya yanlış yapılması durumunda sözleşme Üniversite tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.
12) İş Sağlığı ve Güvenliği
İstekli iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya İstekli sorumlu olacaktır. 

 

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner138

banner137