NEVŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖRENYERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 24+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ YAKIT HARİÇ 12 AY SÜRELİ (01-01-2023/31-12-2023) MİDİBÜS PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİ

NEVŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖRENYERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 24+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ YAKIT HARİÇ 12 AY SÜRELİ (01-01-2023/31-12-2023) MİDİBÜS PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİ NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

NEVŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖRENYERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 24+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ YAKIT HARİÇ 12 AY SÜRELİ (01-01-2023/31-12-2023) MİDİBÜS PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİ

NEVŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖRENYERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 24+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ YAKIT HARİÇ 12 AY SÜRELİ (01-01-2023/31-12-2023) MİDİBÜS PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİ

NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

NEVŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖRENYERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 24+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ YAKIT HARİÇ 12 AY

SÜRELİ (01-01-2023/31-12-2023) MİDİBÜS PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2022/1270255

 1. İdarenin
 1. Adı                                                                 : NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. Adresi                                                            : Fatih    Sultan    Mehmet     Mahallesi    Ali     Dirikoç    Bulvarı     No:93    50100    NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası                                : 3842134260 - 3842131137

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

 1. Adı                                                                 : NEVŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ VE ÖRENYERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 24+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ YAKIT HARİÇ 12 AY SÜRELİ (01-01-2023/31-12-2023) MİDİBÜS PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİ
 2. Niteliği, türü ve miktarı                                   : Sürücülü 1 Adet 24+1 Kişilik Midibüs

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer                         : Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                                          : İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023

 1. İşe başlama tarihi                                           : 01.01.2023

 1. İhalenin
 1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati             : 12.12.2022 - 14:00

 1. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
 

: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

  1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya Özel Sektörde yapılan her türlü sürücülü/sürücüsüz araç kiralama işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner146

banner145