TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bağlı Kuruluşlarına Temizlik Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/200790

1-İdarenin

a) Adı

:

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

350 EVLER MAHALLESİ ALİ DİRİKOÇ BULVARI 1/3 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842152059 - 3842152060

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bağlı Kuruluşlarına Temizlik Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Nevşehir Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarından oluşan 6 kısım için toplamda 266 kalem muhtelif temizlik malzemesi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1. Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2. Nevşehir Kadın Konuk Evi Müdürlüğü 3. Nevşehir Bakım , Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 4. Ürgüp 80.Yıl Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 5. Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzur Evi Müdürlüğü 6. Gümüşkent Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde tüm kuruluşlara teslimat yapılacaktır.(Değişimi yapılan ürünler için 1(bir) ay ek süre verilecektir.) Teslimat kuruluş ambarlarına yüklenici personeli tarafından yapılacaktır. Teslimat esnasında firma yetkilisi hazır bulunacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalama tarihi ile başlar


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.05.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93