117 KALEM TEMİZLİK, TEKSTİL VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

117 KALEM TEMİZLİK, TEKSTİL VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

117 KALEM TEMİZLİK, TEKSTİL VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

117 KALEM TEMİZLİK, TEKSTİL VE TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

117 Kalem Temizlik, Tekstil ve Tüketim Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                  :   2022/27432

1-İdarenin

a) Adı:NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası:3842131110 - 3842123243

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                :    117 Kalem Temizlik, Tekstil ve Tüketim Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                                :    117 Kalem Temizlik, Tekstil ve Tüketim Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                      :    Şartname ekinde yüklenen dağıtım listesine göre ilgili tesislerin deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi                                        :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Nevşehir Devlet Hastanesi, Nevşehir Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesi ve Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin talep ettiği miktarlardaki siparişler tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31.12.2022 tarihini geçmeyecektir .

d) İşe başlama tarihi                                          :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati           :    22.02.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)      :               Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı&İhale Salonu/ Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü / 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet binası .Kat 1 NEVŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

- İstekli/İstekliler Teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini birim fiyat teklif mektubu cetvelinde belirtecekler veya ayrı bir liste olarak sunacakları belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- İhale listesinin 54.,59.,72.,89.,93.,98., ve 115. Kalemine 1 (bir)'er Adet, numune sunumu için bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar. Resmi yazı ile Ekap üzerinden numune gönderilmesi talep edilebilecektir. Gelen numuneler üzerinden değerlendirme yapılacak olup en uygun teklif değerlendirmesi numune üzerinden yapılabilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin İhale listesinin bütün kalemlerinde ayrı ayrı olmak üzere %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93