150 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

150 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

 

150 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2014/48705
1- İdarenin
a) Adresi                        : 2000 EVLER MAH. 27. YOL NO:9 50200 MERKEZ/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası      : 3842152059 - 3842152060
c) Elektronik Posta Adresi                  : nevsehir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı         : 150 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                       : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR BAKIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞKENT BAKIM VE REH. MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜRGÜP 80. YIL HANİFE MEMİŞ AKSOY BAKIM VE REH. MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HACIBEKTAŞ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi                         : sözleşme imzalandıktan sona 10 gün içerisinde tüm kuruluşları teslim yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                      : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ /NEVŞEHİR (2000 EVLER 27. YOL NO:9)
b) Tarihi ve saati                      : 14.05.2014 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 29 4 2014 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) - İlan Durum İzleme https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2 belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ /NEVŞEHİR (2000 EVLER 27. YOL NO:9) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ /NEVŞEHİR (2000 EVLER 27. YOL NO:9) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
B-130-B

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93