19 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

19 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

19 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

19 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/97309

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sok No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842285050 - 08502593288

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

19 KALEM TIBBİ SARF MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Medikal Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi

:

Siparişler tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Ayrıca Teknik Şartnamenin Genel Hükümler düzenlenen; - teslim edilen ürünlerin serisinde hata çıkmasından yüklenici sorumlu olup, bu durumda seriye ait ürünlerin tamamının yerine yenisini getirecektir. -Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önce haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlı malzemeler ile değiştirilecektir. -İşin süresi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:6 Merkez/NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

12.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

2)İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB barkod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır. ( İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler ve ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmadıkları durumunda ihale dışı bırakılacaktır.)


3) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-İstekli/İstekliler TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ'ni ihale dosyasında vermek zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İhale listesinin 6.,7. ve 11. Kalemlerine teklif verecek istekli/istekliler, ilgili kalemlere ait 1'er (bir) adet numune ihale saatinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin BİPOLAR ELEKTROKOTER PENSET, DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI İÇİN LAPAROSKOPİK UÇ ISI KONTROLLÜ DÜZ BIÇAK 35 CM, DERİ YAMA (PATCH) TESTİ, EKOJENİK CHİBA İĞNESİ 20G 20CM, EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR AJAN (1cc) (UYGULAMA KATETERİ İLE BİRLİKTE) KV4013, ENDOSKOPİK ARTİKÜLASYONLU LİNEER KESİCİ VE KAPATICI STAPLER 60MM, ENDOSKOPİK LİNEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60MM KALIN DOKU, KAVİSLİ KESİCİ KAPATICI STAPLER 40MM KALIN DOKU, KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ BÜYÜK(ABSORBE OLMAYAN-POLİMER), LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 100 MM, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER 100MM, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER 75-80 MM, NİTİNOL ÜRETERAL BASKET KATETERİ 2,2 F, PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ İÇİN ÖRTÜ SETİ, PROSTAT BİYOPSİ İĞNESİ KLAVUZU, ULTRASONİK KESME VE KOAGÜLASYON CİHAZI EL APARATI, ÜRETERAL ACCES KILIFLARI, ÜRETERAL BALON DİLATASYON SETİ, ÜROLOJİK LAZER PROBU, UZATMALI SMA KONNEKTÖRLÜ, 550 MİKRON FİBER kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020, 10:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44