2019-2020 Yılı Araç Lastiği Alımı

2019-2020 YILI ARAÇ LASTİĞİ ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Yılı Araç Lastiği Alımı

2019-2020 Yılı Araç Lastiği Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           :   2019/497178

1-İdarenin

a) Adresi                                                          :    15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                         :    3842131110 - 3842123243

c) Elektronik Posta Adresi                            :    nevsehir.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)       :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :    8 kalem lastik alımı. (188 adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                  :    Lastikler İl sağlık Müdürlüğünün deposuna teslim edilecektir. Yüklenici firmanın iş yerinde veya göstereceği yerde lastik değişimini ve balans ayarlarını yaptıracak bu işlem için herhangibir ücret talep etmeyeceklerdir.

c) Teslim tarihi                                                :    Lastiklerin montajı idarenin belirleyeceği sürede peyder pey yapılacak olup yüklenici firma lastiklerin montajını, balans ayarını ve periyodik olarak değişimlerini yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  :    15 Temmuz Mah. Sıhhat Sokak No:14 Nevşehir (İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati                                             :    24.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler Lastikler için TSE 9047 belgesini teklif dosyasında vermek zorundadır.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler Teklif ettikleri ürünün marka model listesini teklif mektubunda veya ekinde vermek zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15 Temmuz Mah. Sıhhat Sokak No:14 Nevşehir (İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">