2019 yılı Özel Diş Laboratuvarından Hizmet Alımı

İHALE İLANI DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019 yılı Özel Diş Laboratuvarından Hizmet Alımı

2019 yılı Özel Diş Laboratuvarından Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/508165

1- İdarenin

         a) Adresi                         : 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:14 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

         b) Telefon ve faks numarası        : 03842138300 -162 - 0 384 215 15 72

         c)  Elektronik Posta Adresi          : nevsehir.ihale@saglik.gov.tr

         ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

         a) Niteliği, türü ve miktarı           : 2019 Yılı (12 Ay Süre İle) Kron-Köprü, İskelet Protez (Tek Çene), Döküm ve Total Parsiyel Protez Akrilik (Tek Çene) Bitim İş ve İşlemlerinin Malzemeli Olarak Özel Diş Protez Laboratuvarında Yaptırılması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

         b) Yapılacağı yer              : 1., ...13. kalemler Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Avanos, Derinkuyu, Hacıbektaş, Gülşehir ve Acıgöl entegre hastaneleri), 14., ...25. Kalemler Ürgüp Devlet Hastanesi ve 26., ....37. Kalemler Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

         c) Süresi                          : işe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

         a) Yapılacağı yer              : Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi /15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR

         b) Tarihi ve saati                       : 12.11.2018 -10:00

4.       İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3.        İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesi. ( 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diş Protez Laboratuvarı Yönetmeliği doğrultusunda alman ruhsatın aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.) (Çok amaçlı Diş Protez Laboratuvarı belgesi kabul edilecektir.)

2- Diş Protez Laboratuvarı Mes’ul Müdürlük Belgesi. ( 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diş Protez Laboratuvarı Yönetmeliğine uygun olacaktır.)

4.1.2.          Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Tüm Kamu ile Özel Kurum ve Kuruluşlarda Yapılan Kron-Köprü ve İskelet Döküm ve Total-Parsiyel Protez İş ve İşlemleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.       Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.       İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.       İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi /15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:14 Merkez NEVŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.       Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi /15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.       İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür

12.     Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.     Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER