2021 YILI 49 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

2021 YILI 49 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI 49 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

2021 YILI 49 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2021 Yılı 49 Kısım Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/635046

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842131110 - 515 - 3842123243

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2021 Yılı 49 Kısım Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2021 Yılı 49 Kısım Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İhale listesinin ekinde yüklenen ihtiyaç listesine göre ilgili tesislerin tıbbi sarf deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Nevşehir Devlet Hastanesi, Ürgüp Devlet Hastanesi ve Nevşehir Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31.12.2021 tarihini geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.12.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı&İhale Salonu/ Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü / 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet binası .Kat 1 NEVŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

- İstekli/İstekliler aşağıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

a) İhale listesinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. ve 49. Kısımları için aşağıdaki belgeler istenilecektir;

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.
2) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB bar kod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında liste halinde sunmak zorundadır.

3)İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
4) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

b) İhale listesinin 13., 14., 15., 16. ve 17. Kısımları için aşağıdaki belge istenilecektir;

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve firma tanımlayıcı numaralarınıda gösterir belgelerini ihale teklif dosyalarında sunacaklardır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekli/İstekliler aşağıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

a) İhale listesinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. ve 49. Kısımları için aşağıdaki belge istenilecektir;

İstekli/İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019/19 sayılı Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale dosyasında vermek zorundadır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- İstekli/İstekliler aşağıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

a) İhale listesinin 13., 14., 15., 16. ve 17. Kısımları için verilen teklifle birlikte soğuk kitlerin prospektüsleri ayrıntılı bilgi ile verilecektir.

b) İhale listesinin 43. Kısmına 2 Adet ve 44. Kısım 1., 2. ve 3. Kalemlerine 2 'şer Adet numune sunumu için; Resmi yazı ile Ekap üzerinden numune gönderilmesi talep edilebilecektir. Gelen numuneler üzerinden değerlendirme yapılacak olup en uygun teklif değerlendirmesi numune üzerinden yapılabilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

- Kamu veya Özel Sağlık Kurum/Kuruluşlarınca yapılan her türlü tıbbi malzeme alımlarına ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. Kısım (Patoloji laboratuvar), 2. Kısım (Doku Takip Kaseti ve Kapağı), 3. Kısım (Lam Rodajlı Buzlu), 4. Kısım (Lamel 24x60), 5. Kısım (Mikrotom Bıçağı), 6. Kısım (Parafin Boncuk), 7. Kısım (Patoloji Numune Kabı 100 CC), 8. Kısım (Patoloji Numune Kabı 20 CC (Formaldehitsiz), 9. Kısım (Poly - L - Lysine Solüsyonu 100 ML Polilisin), 10. Kısım (Smear Fırçası), 11. Kısım (Smear Kutusu (Taşıma Kabı)), 12. Kısım (Toluıdıne Blue), 13. Kısım (Human Albumin Makro Agregat - Akciğer Perfizyon Kiti), 14. Kısım (Diethylenetriamine - Pentaceticacid - Böbrek Kiti), 15. Kısım (Metilen Difosfanat - Kemik Sintigrafi Kiti), 16. Kısım (Dimercaptosuccinicacid - Böbrek Kiti), 17. Kısım (Methoxyisobutylisonitrile - Miyokard Perfizyon Kiti), 18. Kısım (Gaita Kabı Kaşıklı), 19. Kısım (Gaitada Gizli Kan), 20. Kısım (VDRL (Sıfılız) Kaset Test), 21. Kısım (Hazır Petride Çukulata Agar), 22. Kısım (Hazır Petride EMB Agar), 23. Kısım (Hazır Petride Koyun Kanlı Agar), 24. Kısım (Hazır Petride Mueller Hinton Agar), 25. Kısım (Hazır Petride Sabouraud Dextroz Agar), 26. Kısım (Helicobakteri Pylori Antijen Kart Test), 27. Kısım (Kan Torbası Tekli), 28. Kısım (Koyun Kanlı / EMB Agar Bölünmüş Petride), 29. Kısım (Lanset), 30. Kısım (Metil Alkol), 31. Kısım (Muhtelif Antibiyotik Diski), 32. Kısım (Parafilm Şerit/Rulo), 33. Kısım (Pipet Ucu Mavi), 34. Kısım (Pipet Ucu Sarı), 35. Kısım (Rota Virüs Adeno Virüs), 36. Kısım (S. (Salmonella) S. (Shigella) Besiyeri), 37. Kısım (S.Aureus Tanımlama Kiti (Protein A ve Koagülaz İçeren Lateks)), 38. Kısım (Steril Eküvyon Çubuğu Tahta), 39. Kısım (Steril Eküvyon Çubuğu (Jelli)), 40. Kısım (Steril İdrar Bardağı), 41. Kısım (Tek Kullanımlık Öze), 42. Kısım (İmmunhistokimyasal Boya - Sarf Malzeme), 43. Kısım (Brucella (Rose Bengal) Test), 44. Kısım (Kan Grubu Tayını), 45. Kısım (Kan Grubu Seti), 46. Kısım (Troponin Kar Test), 47. Kısım (İdrarda Gebelik Testi), 48. Kısım (Mikroskopta Kullanılmak Üzere Lamel Camı), 49. Kısım (Otomatik Pipetlerde Kullanılmak Üzere Pipet Ucu) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER