2022 Yılı 13 Kalem Diş Kron Köprü Hizmeti Alımı

2022 YILI 13 KALEM DİŞ KRON KÖPRÜ HİZMETİ ALIMI NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı 13 Kalem Diş Kron Köprü Hizmeti Alımı

2022 YILI 13 KALEM DİŞ KRON KÖPRÜ HİZMETİ ALIMI

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2022 Yılı 13 Kalem Diş Kron Köprü Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/740354

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842131110 - 3842123243

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2022 Yılı 13 Kalem Diş Kron Köprü Hizmeti Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2022 Yılı 13 Kalem Kron-Köprü, İskelet Protez (Tek Çene), Döküm ve Total Parsiyel Protez Akrilik (Tek Çene) Bitim İş Ve İşlemlerinin Malzemeli Olarak Özel Diş Protez Laboratuvarında Yaptırılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.12.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı&İhale Salonu/ Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü / 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet binası Kat 1 NEVŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- İstekli/İstekliler aşağıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

1- Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesi. (07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diş Protez Laboratuvarı Yönetmeliği doğrultusunda alınan ruhsatın aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.) (Çok amaçlı Diş Protez Laboratuvarı belgesi kabul edilecektir.)

2- Diş Protez Laboratuvarı Mes`ul Müdürlük Belgesi. (07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diş Protez Laboratuvarı Yönetmeliğine uygun olacaktır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

- Tüm Kamu ile Özel Kurum ve Kuruluşlarda Yapılan Kron-Köprü ve İskelet Döküm ve Total-Parsiyel Protez İş ve İşlemleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER