35 Kalem Giyecek Alımı

İHALE İLANI 35 KALEM GİYECEK ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

35 Kalem Giyecek Alımı

35 Kalem Giyecek Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2019/160977

1- İdarenin

                a) Adresi                                             : 15 Temmuz Malı. Sıhhat Sk.No:6 MF.RKEZ/NEVŞF.HİR

                b) Telefon ve faks numarası       : 3842285050 /1067 - 3842153308

                c) Elektronik Posta Adresi           : nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

                ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

                a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 35 Kalem Giyecek Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Teslim yeri                                    : Nevşehir Devlet Hastanesi

                c) Teslim tarihi                                  : Sipariş tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               : 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak Merkez NEVŞEHİR

                b) Tarihi ve saati                                              : 16.04.2019- 10:00

4.            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek                kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.     İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

istekli/istekliler kısmi tekllife kapalı olan ihalede, ihale listesinin tüm kalemlerine teklif verecek olup her kalem için I (bir) adet/çift numuneyi ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

5.            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.            İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.            İhale      dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.        İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir Devlet Hastanesi

Satın      Alma     Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2.        İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri                zorunludur.

8.            Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.            istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.          İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.          Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.          Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.          Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER