5 GRUP 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMA KAPSAMINDAKİ 3 YERLEŞİM YERİNDEN 112 ÖĞRENCİYİ 7 ARAÇLA 133 İŞ GÜNÜ ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE İMAM HATİP ORTAOKULLARINA TAŞIMA İŞİ hizmet alımı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR NEVŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 GRUP 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMA KAPSAMINDAKİ 3 YERLEŞİM YERİNDEN 112 ÖĞRENCİYİ 7 ARAÇLA 133 İŞ GÜNÜ ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE İMAM HATİP ORTAOKULLARINA TAŞIMA İŞİ hizmet alımı

5 GRUP 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMA KAPSAMINDAKİ 3 YERLEŞİM YERİNDEN 112 ÖĞRENCİYİ 7 ARAÇLA 133 İŞ GÜNÜ ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE İMAM HATİP ORTAOKULLARINA TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2018/538547

1-İdarenin

a) Adresi             :              350 EVLER MAHALLESI YENI KAYSERI CADDESI HÜKÜMET KONAGI KAT:3 NEVŞEHİR 50300 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası       :              3842137933 - 3842132068

c) Elektronik Posta Adresi           :              nevsehirmem@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :             

3 YERLEŞİM YERİNDEN 7 ARAÇLA 133 İŞ GÜNÜ TAŞIMA İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :              TAŞIMA KAPSAMINDAKİ (ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ)

c) Süresi              :              İşe başlama tarihinden itibaren 133(yüz otuz üç) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              HÜKÜMET KONAĞI 3. KAT DESTEK HİZMETLERİ NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati              :              19.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

PERSONEL TAŞIMA VE ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı HÜKÜMET KONAĞI 3. KAT DESTEK HİZMETLERİ (TAŞIMALI EĞİTİM BİRİMİ) NEVŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI 3. KAT EVRAK BÖLÜMÜ NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER