ÇAM KERESTE ve KAUÇUK MALZEME alımı

İHALE İLANI ÇAM KERESTE VE KAUÇUK MALZEME SATIN ALINACAKTIR NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇAM KERESTE ve KAUÇUK MALZEME alımı

ÇAM KERESTE ve KAUÇUK MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/531854

1- İdarenin

a) Adresi : Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası: 3842131065 - 3842122998

c) Elektronik Posta Adresi: malihizmetler@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Çam Kereste ve 3000 m2 Karo Kauçuk

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Malzemeler Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü depo alanına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi: Kereste malzemeleri sözleşmede belirtilen süre içerisinde parça parça veya tamamı teslim edilecektir. Ancak idarenin talebi doğrultusunda telefon, faks veya posta iletileri ile yapılacak olan taleplere öncelik verilecek ve on (10) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Toplam teslimat sözleşme tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde tamamlanacaktır. Kauçuk malzemeleri, sözleşme tarihinden itibaren ilk 15 (on beş) takvim günü içerisinde her bir ürünün %50si oranında teslimatın yapılmasıyla 30 (otuz) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camii Cedit Mah. Belediye Cad. No:73 Merkez/ NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati : 15.11.2018-11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1.Standarda ilişkin belgeler:

Kauçuk malzemeler; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen laboratuvarlardan veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmış aşağıda belirtilen kalite raporlarına sahip olacak ve ihale dosyasında sunulacaktır.

-        UL94 Uluslararası Yanmazltk Standardı belgesi

-        DİN 4102/11998-05 ve TS 11900 EN 1399 Yanan sigaraya karşı dayanıklılık raporu

-        TS 2734 Antistatik değer uygunluğu

-        TS 659 A Uluslararası aşınma standardı raporları

-        TS EN ISO 527-4 Uluslararası çekme ve uzatma standardı

-        Ftalat Testi,

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif sahiplerinin, ihale gün ve saatinde teknik şartnamede belirtilen ürünlerden birer adet numune getirmeleri gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satmalma Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar Bankası Nevşehir Sanayi Şubesi İban No: TR840001500158007292361915 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satmalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her İçir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER