ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                        : 2019/232497

1-İdarenin

a) Adı                                                                    : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(NEVŞEHİR)

b) Adresi                                                              : Güzelyurt Mah. Zübeyde Hanım Cad 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası                            : 3842131044 - 3842128603

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                    : ISINMA AMAÇLI KÖMÜR

b) Niteliği, türü ve miktarı                                  :              

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 (Alt Isıl Değeri En Az 6400 (-200 tolerans)) 18-150 MM. 180.000 Kg.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   : İHTİYAÇ LİSTESİNDE VE İHALE DOSYASI MUHTEVİYATINDA BULUNAN İHTİYAÇ VE TESLİM YERLERİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi                                        : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi                                         : SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN (İMZA GÜNÜ DÂHİL)

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        : 27.05.2019 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI RÜTBELİ YEMEKHANESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDE ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ, KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ. (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)

İSTEKLİLER SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),

YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BELİRTİLECEK VE İDARE TARAFINDAN BELGELERİN TESVİK AŞAMASINDA İBRAZ EDECEKLERDİR.

İSTEKLİLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMİŞ OLAN BELGELERİN ASLI/NOTER ONAYLI SURETİ GERİ İSTENİRSE, KOMİSYONCA TIPKIÇEKİMİ ALINARAK  “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR VEYA NOTER ONAYLI SURETİ GÖRÜLMÜŞTÜR .” İBARESİ YAZILIR VE İLGİLİ DOSYASINA EKLENİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İTHALATÇILAR; İTHALAT KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ;

ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ;

DAĞITICILAR; HER HANGİ BİR İLDE ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ;

SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDE ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ İLE KATILABİLİRLER.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">