JEOTERMAL KAYNAK RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKLTİR

JEOTERMAL KAYNAK RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKLTİR

JEOTERMAL KAYNAK RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKLTİR

Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden;

Madde 15686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince devir işlemi talebinde bulunulan  2  Adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama  ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

  1. Nevşehir İli, Avanos İlçesi, 4830,03 hektar alana sahip, K33.c1-K33.d2-K33.b4 paftalarında, 2019/01 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

655176

651734

654020

655329

656337

657000

659245

660126

660126

Yukar(X)

4281907

4281998

4288690

4292037

4291326

4290000

4289102

4288654

4285717

  1. Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, 4999,99 hektar alana sahip, K33.c3-K33.c4 paftalarında, 2019/07 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası:

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

661000

661001

671000

671000

Yukarı(X)

4267000

4272000

4272000

4267000

          Madde 2- Tahmin Edilen Bedel :

Sıra No

İli/İlçesi

Alan

(Hektar)

Muhammen Bedel

(KdvHariç)

%3 Geçici Teminat

(Kdv Hariç)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Nevşehir/Avanos

4830,03

420.751,00

12.623,00

01.04.2020

11:00

2

Nevşehir/Ürgüp

4999.99

125.000,00

3.750,00

01.04.2020

11:10

Madde 3-İhale Şartname ve Eklerinin :  

a) Alınacağı Yer                : Nevşehir İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü.

                                          

b) Hangi Şartlarda Alınacağı :İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 250-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Nevşehir İl Özel İdaresi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Madde 4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer              :  Nevşehir İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

                                          

b) Yapılacağı Tarih/Saat    :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                            :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Madde 5 - Tekliflerin:

a)  Verileceği Yer             :  Nevşehir İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu

                                          

b)  Son Teklif Verme Tarih/Saati :01/04/2020 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

Madde 6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c)  Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) Nevşehir İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

e) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

g) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

Madde 7-İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

Madde 8- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

Madde 9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 10-Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

   İlan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner91

banner92

banner94

banner96

banner99

banner90

banner93

banner95

banner97

banner100