NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN ARSALAR SATILACAKTIR.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN ARSALAR SATILACAKTIR.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  hükümlerince tabloda belirlenen usüllere göre satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 23 Eylül 2020 Çarşamba günü tabloda belirlenen saatlerde Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

         a)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

         b)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.                   

 E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G.Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5- Muhammen bedel ve teminatlar;                                                                

            

S/N

Mahallesi

Ada

Parsel

Fiyatı

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Cevher Dudayev

4

47

337,84

506.760,00 ₺

15.202,80 ₺

14:00

2

20 Temmuz

1315

1

511,24

613.488,00 ₺

18.404,64 ₺

14:00

3

20 Temmuz

1315

2

429,89

429.890,00 ₺

12.896,70 ₺

14:00

4

Güzelyurt

1637

1

597,24

1.493.100,00 ₺

44.793,00 ₺

14:00

5

Güzelyurt

1679

1

411,02

822.040,00 ₺

24.661,20 ₺

14:00

6

Fatih Sultan Mehmet

2064

1

547,24

684.050,00 ₺

20.521,50 ₺

14:00

7

Fatih Sultan Mehmet

2064

2

426,90

533.625,00 ₺

16.008,75 ₺

14:00

8

Fatih Sultan Mehmet

2064

3

360,59

450.737,50 ₺

13.522,13 ₺

14:00

9

Fatih Sultan Mehmet

2065

2

629,00

943.500,00 ₺

28.305,00 ₺

14:00

10

Mehmet Akif Ersoy

2176

4

524,42

917.735,00 ₺

27.532,50 ₺

14:00

11

Mehmet Akif Ersoy

2176

14

381,28

266.896,00 ₺

8.006,88 ₺

14:15

12

Mehmet Akif Ersoy

2176

17

357,76

250.432,00 ₺

7.512,96 ₺

14:15

13

Sümer

2327

1

345,71

172.855,00 ₺

5.185,65 ₺

14:15

14

Sümer

2345

13

366,44

183.220,00 ₺

5.496,60 ₺

14:15

15

Sümer

2347

7

409,83

204.915,00 ₺

6.147,45 ₺

14:15

16

Cevher Dudayev

3001

10

1.490,99

1.490.990,00 ₺

44.729,70 ₺

14:15

17

Cevher Dudayev

3001

11

1.499,82

1.499.820,00 ₺

44.994,60 ₺

14:15

18

Mehmet Akif Ersoy

3042

2

2.232,81

2.456.091,00 ₺

73.682,73 ₺

14:15

19

Bekdik

3065

1

1.780,19

1.424.152,00 ₺

42.724,56 ₺

14:15

20

Kıratlıoğlu

3396

863

552,90

691.125,00 ₺

20.733,75 ₺

14:15

21

Sümer

3444

2

488,05

244.025,00 ₺

7.320,75 ₺

14:30

22

Sümer

3444

3

390,28

195.140,00 ₺

5.854,20 ₺

14:30

23

Sümer

3444

4

385,50

192.750,00 ₺

5.782,50 ₺

14:30

24

Sümer

3444

5

376,98

188.490,00 ₺

5.654,70 ₺

14:30

25

Sümer

3444

6

762,06

381.030,00 ₺

11.430,90 ₺

14:30

26

Sümer

3444

10

395,44

237.264,00 ₺

7.117,92 ₺

14:30

27

Sümer

3445

2

600,00

300.000,00 ₺

9.000,00 ₺

14:30

28

Sümer

3445

5

600,00

300.000,00 ₺

9.000,00 ₺

14:30

29

Bekdik

3446

7

399,95

299.962,50 ₺

8.998,88 ₺

14:30

30

Bekdik

3446

8

470,79

353.092,50 ₺

10.592,78 ₺

14:30

Yukarı tabloda belirlenen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesi gereği açık teklif üsülüyle satışı yapılacaktır.

S/N

Mahallesi

Ada

Parsel

Fiyatı

Geçici Teminat

İhale Saati

1

15 Temmuz

476

2

2.447,55

3.671.325,00 ₺

110.139,75 ₺

14:45

2

Bekdik

3161

2

4.625,17

6.012.721,00 ₺

180.381,63 ₺

14:45

Yukarı tabloda belirlenen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci Maddesi gereği kapalı teklif üsülüyle satışı yapılacaktır. Teklifler ihale günü Saat:13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

           a) Tahmini bedel üzerinden tabloda belirlenen oranında geçici teminat alınacaktır.

6-İhaleyi alan; ihale bedelini İhale Onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir.Peşin ödemede indirim uygulanmayacaktır.Taksitli ödemek istemesi durumda 4 taksitte: Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ödenecek olup noterden sözleşme imzalanacaktır.

7- Arsalara ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

8-İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER