NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Plastik Ambalaj Atıklarının, Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

1-İşin Niteliği: Plastik Ambalaj Atıklarının, Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi

2-İşin Yapılacağı Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi ve ek hizmet binalarının (Diyaliz merkezi, TRSM ( Toplum Ruh Sağlığı Merkezi))

3-İşin Miktarı: Aylık ortalama 835 kg atık üzerinden toplamda 10.000 kg olarak 12 (on iki) aydır.

4-İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: ihale dokümanı Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde 75,00-TL (Yetmiş Beş Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

5-İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi: Nevşehir Devlet Hastanesi 26/02/2021 Cuma günü saat 10:00' da

6-İhale Şekli ve Usulü: 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü

7-Muhammen Bedel: 19.500,00 TL

8-Geçici Teminat: 585,00 TL

9-İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

10. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a- Müracaat Dilekçesi,

b- İkametgâh (6 aydan eski olmamak),

c- Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise),

ç- Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

d- Şartname ( Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

e- İhale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olmadığına dair belge,

f- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

g- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi,

h-Gerçek kişi için noter tasdikli imza beyannamesi ile tüzel kişilik ise noter tasdikli imza sirküsü (vekaleten katılması durumunda vekaletname ve imza beyan)

İLAN OLUNUR.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER