NEVŞEHİR İLÇE BİRİMLERİNDE BULUNAN HİZMET BİNALARININ ISITILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE TOPLAM 113 TON KALORİFERLİK KÖMÜR VE 8 TON TUTUŞTURMALIK ÇAM ODUNU

NEVŞEHİR İLÇE BİRİMLERİNDE BULUNAN HİZMET BİNALARININ ISITILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE TOPLAM 113 TON KALORİFERLİK KÖMÜR VE 8 TON TUTUŞTURMALIK ÇAM ODUNU NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR İLÇE BİRİMLERİNDE BULUNAN HİZMET BİNALARININ ISITILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE TOPLAM 113 TON KALORİFERLİK KÖMÜR VE 8 TON TUTUŞTURMALIK ÇAM ODUNU

NEVŞEHİR İLÇE BİRİMLERİNDE BULUNAN HİZMET BİNALARININ ISITILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE TOPLAM 113 TON KALORİFERLİK KÖMÜR VE 8 TON TUTUŞTURMALIK ÇAM ODUNU

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir İlçe Birimlerinde bulunan hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere toplam 113 ton kaloriferlik kömür ve 8 ton tutuşturmalık çam odunu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/274961

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

350 EVLER MAHALLESI YENI KAYSERI CADDESI 42 50100 NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842131377 - 3842133919

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Nevşehir İlçe Birimlerinde bulunan hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere toplam 113 ton kaloriferlik kömür ve 8 ton tutuşturmalık çam odunu

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Nevşehir İlçe Birimlerinde bulunan hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere ; Kaloriferlik Kömür ( Ceviz) 60-150 mm boyutunda : 45Ton, Kaloriferlik Kömür ( Fındık ) 10-18 mm boyutunda : 68 Ton Çam Odunu (Dilimlenmiş,parçalanmış): 8 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği: 43 ton Fındık Kömür Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü :25 ton Ceviz Kömür ve 3 ton Çam Odunu Topaklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği: 25 ton Fındık Kömür ve 3 ton Çam odunu Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği: 20 ton Ceviz Kömür ve 2 Ton Çam odunu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakiben 20 gün içinde Sözleşme tasarısı madde: 10.1.1 de belirtilen yerlere teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.06.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış,

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ,
Satış izin Belgesi,
Bayilik belgesi,
Satışını Yaptığı kömüre ait analiz belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

- İhaleye katılan isteklinin mahalli ve çevre kurulu kararı gereğince satışı yapabilmeleri için yetkili kurumlardan (Valilik, il Çevre orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi) alınmış izin belgesi olmalı ve ihale yeterlik bilgileri tablosunu işlenmesi gerekmektedir. - İstekli firmalar idareye verecekleri kömürün analiz sonuçlarını gösterir belgesini ihale yeterlik bilgileri tablosunu işlenmesi gerekmektedir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

banner116
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER