Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Linyit Kömür Alımı

Katı Yakıt (Kömür ) Satın Alınacaktır Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Linyit Kömür Alımı

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Linyit Kömür Alımı (3Grup) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/420241

1-İdarenin

a) Adresi

:

350 EVLER MAHALLESI YENI KAYSERI CADDESI HÜKÜMET KONAGI KAT:3 NEVŞEHİR 50300 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842137933 - 3842132068

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehirmem@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul ve Kurumlara Linyit Kömür Alımı (3.Grup) 10-18mm (Fındık): 169.000 kg 25-70mm ( Ceviz) : 72.000 Kg 75-110mm (Portakal): 730.000 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Müdürlüğümüze bağlı Okul ve Kurumlar (Liste Teknik Şartname ekindedir)

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme tarihinden itibaren üç gün içerisinde işe başlanacak ve idare tarafından verilen okul listesi doğrultusunda teknik şartnamede belirtilen hususlara riayet edilerek okulların depolarına teslimat yapılacaktır. İşin tamamı 20 takvim gününde bitirilecektir. 10.4. Teslim programında değişiklik


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Hükümet konağı Kat :3 Nevşehir

b) Tarihi ve saati

:

02.10.2019- 16:00 (Düzeltme)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Dağıtıcılar Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi,

Satıcılar Herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

Satış izin belgesi ile ithal kömürler için Uygunluk izin belgesi

Teklif Edilen ürüne ait Analiz Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif edilen ürüne ait TSE veya TSEK belgesi

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif ettiği ürüne ait Yetkili Satıcı Belgesi

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlere ait orjinal torbada kömür numunesi ihaleden önce komisyona teslim edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş olarak kamu ve özel sektöre Kömür satışı kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Evrak Şubesi Hükümet konağı Kat :3 Nevşehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">