Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği

Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği

Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği

Nevşehir Belediyesi

Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği

AMAÇ ve KAPSAM

MADDE 1

Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini yönetim işletme ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek temel ilkesi doğrultusunda; 

Nevşehir Belediyesi sınırları ve mücavir sahası içinde özel ve tüzel kişilerce ticari amaçla toplu taşıma hizmeti vermek üzere çalıştırılacak özel halk otobüslerinin çalışma esaslarını düzenler.

HUKUKSAL DAYANAK

MADDE-2

Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin f ve p bentlerinin verdiği yetki ve imtiyazların kullanılmasına yönelik olarak aynı maddenin b bendi gereğince düzenlenmiştir.

TANIMLAR

MADDE-3

Bu yönetmelikte yer alan deyimler;

BELEDİYE : Nevşehir Belediyesi'ni

KENT : Nevşehir Belediyesi sınırları ve mücavir sahası içinde kalan alanı

Özel halk otobüsü:  Belediyece toplu taşıma yapmak üzere hat tahsisi yapılmış olan toplu taşıma hizmeti veren özel mülkiyetli midibüsleri,

İŞLETMECİ (TAŞIMACI) : Bu yönetmelik hükümleri mucibince toplu taşıma hizmeti veren özel mülkiyetli midibüslerin sorumlu işletmecisini

ARAÇ : Bu yönetmelik uyarınca Özel Halk Otobüsü olarak taşımacının çalıştırdığı ayakta taşıma kapasiteli toplu taşıma aracını

SÜRÜCÜ : Yönetmelik mucibince taşımacı tarafından görevlendirilen araç sürücüsünü

İLGİLİ MÜDÜRLÜK: Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunan Nevşehir Belediyesi’nin ilgili Müdürlüğü

HAT : Belediye Meclisi tarafında toplu taşıma araçlarının faaliyet gösterecekleri bölge ve güzergahlar.

Hat Hakkı: Çalışma izin belgesi düzenlenmiş gerçek ve tüzel kişiler.

ZAMAN TARİFESİ : Özel halk otobüslerinin seferleri sırasında uyacakları zaman tarifelerini gösteren listeyi

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ(Ç.İ.B.): bu yönetmelik hükümlerine haiz olan işletmecilerin şehir içi toplu taşıma yapabilmeleri içi verilen belge.

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ: Yolculardan sürücünün elden para almadan, kartlı veya farklı ödeme şekillerinin kullanılması,

Kooperatif veya birlik: Hat sahibi işletmeciler tarafından yardımlaşma, dayanışma ve çalışma düzenini sağlamak amacı ile oluşturulan ve gerektiğinde belediye ile işletmeciler arasında köprü vazifesi yapan kuruluşu

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan diğer deyimler için ilişkili yasa ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

YÖNETİM, İŞLETME VE DENETİM

MADDE-4

Özel Halk Otobüsleri, işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında, belediyenin yönetim ve denetimine bağlı olarak bu yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılır. İşletmeciler,  kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal mevzuata ve belediye meclisi ile belediye encümenince belirlenen genel düzenleyici yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

HUKUKİ SORUMLULUK

MADDE-5

Taşımacılık hizmetinin yürütülmesi esnasında oluşacak her türlü fiilden kaynaklı maddi, manevi, hukuki ve cezai sorumluluk veya işin gereği ilgili mevzuatlardan kaynaklanan her türlü vergi, harç, ve benzeri yükümlülükler ile her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar işletmecilere aittir.

Özel halk otobüslerinin karıştıkları kazalardan kaynaklanacak çalışanı veya 3. Kişilerin uğrayacakları zararlardan doğacak her türlü maddi ve manevi zararlar ile destekten yoksun kalma, sağlık ve tedavi giderleri ve her ne ad altında olursa olsun her türlü tazminattan sorumluluk işletmeciye aittir ve işletmeci tarafından ödenir. Bu konuda Belediyeye mahkemeler tarafından yüklenecek olan sorumluluklar işletmeci tarafından süresi içerisinde gereği yapılacaktır. Gereğinin yapılmaması durumunda Belediyemize gelecek her türlü zarar işletmeciden yasal artırımlarla tahsil edilecektir.

Belediyenin yetki ve imtiyazları

MADDE-6

5393 sayılı kanunun 15.maddesinin f ve p benlerinde verilen yetki ve imtiyaza istinaden, Özel Halk Otobüslerin çalıştırılması, sayıları, bunların çalışacakları hatlar, hatlardan oluşan gruplar ve izleyecekleri güzergâhlar ve bu hatlara verilecek kontenjanların tespit yetkisi ile araçların çalışma zamanlarını, bilet ücret ve tarifelerini, durak ve araç park yerlerini belirleme yetkisi Belediyeye aittir.  

            Yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması, mevcut yerleşim alanlarının nüfusunda meydana gelecek değişimler veya bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecek diğer sebeplerden dolayı Belediye Meclisi tarafından yeni hat tahsis edilir veya ihale edilmek suretiyle araç sayısı artırılır.

            Toplu taşıma hizmetlerinin aksaması veya araçların yeterli olmaması durumunda işletmecilerden veya bağlı oldukları birlik veya kooperatiften aksaklığın giderilmesi istenir. Aksamanın giderilememesi veya giderilmemesi durumunda 5393 sayılı Belediye Kanunun verdiği yetkiye istinaden Belediye Meclisi bu yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni hat tahsisine karar verebilir.

çalışacak Araçların teknik özellikleri

MADDE-7

    1. Özel Halk Otobüsü olarak çalıştırılacak araçlar 12 yaşından büyük olmayacak en az 19 oturma yeri ve ayakta taşıma kapasitesi olan beyaz renk olacaktır. Ayrıca renklerle yama yapılmayacak, kaporta saçlarında çürüme, ezilme olmayacaktır.
 1. Araçların ön ve arka yüzünde “NEVŞEHİR BELEDİYESİ  (10cm*100cm) ÖZEL HALK OTOBÜSÜ (15cm*120 cm) ölçülerinde yazı yazılacak ve aracın gideceği semt ile takip edeceği güzergâhı, başlangıç ve bitiş noktalarını da içeren en az dört noktayı (Semti) gösteren 10cm büyüklüğünde yazı içeren levha veya elektronik göstergeli pano aracın sağ ön ve yan tarafına takılacaktır.
 2. Araçlar, şehir içi taşımacılığa uygun “belediye tipi” olacaktır.
 3. Araçlar, ayaktaki yolcuların güvenli olarak tutunabileceği tutamak ve aparatlara sahip olacaktır.
 4. Araçlar, Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler için tespit edilmiş şartlara haiz ve devamlı şekilde trafiğe çıkmaya ve trafikte bulunmaya elverişli, sağlam, güvenli ve bakımlı halde tutulacaktır.
 5. Araçların içinde ve dışında konulacak ilan ve reklâmlar için şekil ve muhteviyat hususlarında belediyeden izin ve uygundur yazısı alınacaktır. Yazı alınmadan ilan ve reklam alınmayacaktır. Bu ilan ve reklâmların gelirleri işletmeciye aittir.
 6. Otobüs içinde teyp, cd çalar gibi müzik aletleri sefer esnasında kullanılmayacaktır.
 7. Sürücü yeri arka koltuk kısmından bir pano ile ayrılacaktır.
 8. Otobüslerin kapılarında durak yerleri dışında içerden veya dışarıdan açılmayan ve sürücü tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur.
 9. Otobüs içinde en az üç noktada düğmesi bulunan sürücüyü sesle veya ışık uyaran bir "İnecek var" düzeneği bulunacaktır.
 10. Otobüslerin dış ve iç ışıklandırma ve aydınlatma donanımları çalışır durumda olacaktır. Araçlarda havalandırma ve ısıtma sistemleri uygun ve yeterli olacaktır. Ancak bu egzoz kaloriferi olmayacak ve gürültüsüz çalışacaktır.
 11. Otobüslerde yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek sinyal ampulleri ile kış şartlarında patinaj zinciri çekme halatı bulundurulacaktır.
 12. Araçların ön giriş kapı yanlarına "Binilir" arka kapı yanlarına "İnilir" ifadeleri yazılmış olacaktır.
 13. Otobüslerin dışı, içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacak, koltuk ve döşemeleri kırık ve yırtılmış durumda olmayacaktır.
 14. Otobüsün içinde fırça, çöp sepeti ve diğer yıkama malzemeleri bulundurulmayacaktır.
 15. Araç içine kolay görünür yerlere oturan ve ayakta yolcu sayısını, ön iki koltuğun bebeklilere, hamilelere ve yaşlılara öncelikli ait olduğunu çalışma saatlerini belirten plaketler takılacaktır.
 16. Otobüslerin egzozlarından çıkan zehirli gazların duraklardaki vatandaşları etkilememesi için egzoz çıkışlarına "Sola üfleme başlıkları" takılacaktır.
 17. Otobüslerin ön, arka ve yan camlarında kırık, çatlak ve yıldızlama deforme olmayacaktır.
 18. Yaz şartları için araç içi havalandırma pencereleri bulunacak, ayrıca üst camların açılmasına olanak verecek cama sürgü kolu veya tutamakları bulunacaktır.
 19. Motorun gerekli bakım ve onarımları yapılmış olacaktır.
 20. Otobüslerde havalı korna, ıslık korna vb. gibi kornalar bulunmayacak, elektrik tesisatı, iç ve dış aydınlatma ile tüm ikaz sistemleri çalışır durumda olacaktır.
 21. Otobüsün araç trafik ruhsatlarında en son trafik fenni muayeneleri yapılmış, zorunlu trafik sigortaları yaptırılmış olacaktır.
 22. İşletmeci eski ve güvensiz olduğu gerekçesi ile aracını yenilemek isterse, kendisine bu hak verilir. İşleticinin değiştirmek istediği aracın halen çalışan araçtan daha yeni model bir araç olması şarttır. Ayrıca işletmecinin getireceği aracın bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre teknik niteliklere sahip olması ve toplu taşımacılığa uygunluğunun İlgili Müdürlük tarafından tescili gerekmektedir.
 23. Özel halk otobüslerinin en az 2 adet iç, 1 adet (ön yolu gösterir) dış olmak üzere, Araçların İmal, Tadilat ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesinin Ek XVI(3.1-3.2-3.3) teknik şartlarını sağlayan en az 30 gün ses ve renkli görüntü kayıt özelliği olan, uzaktan bağlanıla bilen kamera sistemi bulunacaktır.
 24. Özel halk otobüs sürücüleri bilet kesip, ücret toplayamazlar. Araçlarda Belediye Encümenince standartları belirlenmiş elektronik ücret toplama sistemi kullanılacak, araç içerisinde yolculardan herhangi bir ad altında para alınmayacaktır.
 25. Özel Halk Otobüslerinin engelli vatandaşların kullanımına ve Ulaştırma Bakanlığı'nın koymuş olduğu normlara uygun olması zorunludur. Bu durum Bakanlıkça yenilenen her yeni düzenleme için geçerli olacaktır.

İŞLETMECİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE-8

 1. Çalışma izni verilen işletmeci toplu taşıma hizmetini yapmak için belediye tarafından verilen yetki dahilinde kendisine tahsis edilen koridorda (hat veya bölgede) belirlenen çalışma programına ve zaman çizelgesine bağlı olarak belediyenin belirleyeceği sistem dâhilinde çalışacaktır.
 2. Belediyece toplu taşıma izni ve yetkisi verilen işletmecilere hazırlanacak sözleşmenin imzasından ve yönetmeliğe uygun araçların tedarikinden sonra “Çalışma İzin Belgesi” verilecektir. Ruhsatlara aracın özellikleri ve aracın işletmeci/işletmecileri ile ilgili bilgiler işlenir. Bu bilgileri doğru olarak kaydettirmeyen işletmecilere bu yönetmelik hükümlerine göre cezai işlem uygulanır. Araç ruhsatlarında tahrifat yapan işletmecilerin fiili tespit edildiğinde derhal işletmecilikten çıkarılırlar. Ruhsatları iptal edilir ve sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih edilir.
 3. Her bir işletmeci, belediyenin ulaşım alt yapısından yararlanmasının karşılığı olarak yüz ( 100 ) tam yolcu taşıma bileti karşılığı olarak belirlenecek hat ücretini sözleşmelerde belirtilen sürede aylık olarak ödeyecektir. İşbu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra işletmecilerle yapılmış sözleşmelerin bu bende aykırı hükümleri uygulanmaz.
 4. İşletmeciler araçlarını her hangi bir sebeple geçici veya devamlı olarak kullanamadıkları gerekçesiyle hat ücreti ile ilgili olarak her hangi bir indirim veya muafiyet talep edemez.
 5. İşletmeciler; bu yönetmelikteki şartlarla Belediye tarafından hatta çalışılması, yeni hat tahsis edilmesi, hat değişiklikleri vs. gibi durumlara dayanarak hat ücretinin indirilmesini veya kaldırılmasını talep edemez.
 6. Özel halk otobüsleri sahipleri ve araçlarda çalışacak şoför hakkında yönetmelikte belirtilen ve daha sonra yasalarla istenilmesi zorunlu tutulacak evrak ve belgeleri her yıl temmuz ayında bildirilecektir. Ayrıca yıl içerisinde yapılacak personel değişikliklerini belediyeye bildirmekle yükümlüdür. Belediyece, kendisine bildirimi yapılan personele sürücü kimlik belgesi verilir. Kimliği personel yanında bulundurmak zorundadır. Özel halk otobüsünde, sürücü kimlik belgesi olmayan kişiler çalıştırılmayacaktır.
 7. Özel halk otobüsü işletmecileri araçlarının yönetmelik şartlarına aykırılıktan dolayı servisten men edilmesine müteakip 30 gün içerisinde aracını istenen şartlara uygun hale getirerek ilgili müdürlüğe başvuruda bulunarak uygunluk alması gerekmektedir. Aksi takdirde yönetmeliğin 14. maddesi uygulanacaktır. 

ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE-9

1-İşletmeciler, belediye tarafından kabul edilen bir mazeret olmadıkça hiçbir şekilde taşıma hizmetini aksatamazlar.

2-İşletmeciler, Nevşehir Belediye Başkanlığını yazılı olarak bilgilendirmeden ve onay almadan araçlarını hattan çekemezler. Bir işletmeci gerekçe göstererek ancak bir gün öncesinden çalışma saatleri içerisinde ilgili müdürlüğe yazılı olarak bilgilendirerek ve ilgili müdürlüğün onayı ile bir yıl içinde ardışık olmamak üzere en fazla 3 gün aracını çekebilir. İşletmeci sosyal ve bireysel nedenler göstererek işletmeden çekilemez.

3-Tüm resmi tatil günlerinde çalışılması zorunludur. İşletmecilerin her yıl araçlarını 15 gün tatil amacıyla seferden çekerek izin yapma hakkı vardır. Tüm bayram ve tatil günlerini de içeren günlük hareket programına göre çalıştırmak zorundadır.

4-Araç önemli bir kazaya uğradığında, bu durum işletmeci için mücbir sebep kabul edilir ve ilgili müdürlük tarafından incelenerek, işletmecinin aracı kaç gün işletmeden çekebileceği, işletmecinin başvurusunu izleyen en fazla 2 çalışma günü içinde ilgili müdürlükçe karara bağlanarak işletmeciye bildirilir. İşleticinin itirazı durumunda Belediye Encümeni tarafından verilen karar kesindir. Araç kazaya uğramadan hangi türde olursa olsun onarım ihtiyacı mücbir sebep kabul edilmez.

5-İşletmeciler bu yönetmelik çerçevesinde tanımlanan şekilde, çalışma saatleri süresince herkesi, her zaman taşımak zorundadır. Güzergâhındaki duraklar dışında kesinlikle indirme-bindirme yapılmayacaktır.

6-Duraklarda diğer araçların girmesini engelleyecek faaliyette bulunulmayacaktır.

7-Araç sahipleri, sürücüleri ve görevlileri yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun; aşırı alkolü, aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde sürücüye müdahale etmesi, hakaret etmesi, saldırgan davranması ve diğer yolcuları rahatsız etmesi halinde; araç durdurularak, kolluk kuvvetlerine haber verilerek,  kolluk kuvvetinin talimatı doğrultusunda hareket edilir.

8-Özel günlerde; belediye tarafından araçların kendi güzergâhlarında 24.00-06.00 saatleri arasında, çalışma veya nöbet zorunluluğu getirilebilir. Ayrıca, önemli etkinlikler nedeni ile belediye tarafından günü birlik olarak özel güzergâhlar ve bu güzergâhlarda çalışacak araçların sayısı ve plakaları belirlenebilir. Belediye tarafından alınacak bu kararlar ilgili birlik veya kooperatif vasıtasıyla işletmeciler tarafından uygulanır.

9-Özel halk otobüsleri, araçlar, belediye tarafından belirlenen güzergâhlarda, ilgili müdürlükçe belirlenen sürelerde, her hatta tanınan kontenjan sayısına göre rotasyonlu olarak çalışacaklardır. İlgili müdürlüğün o hattaki ortalama sefer süreleri gözetilerek bir yönerge ile belirleyeceği günlük hareket programına uygun seferlerini yapacaklardır. Araçlar seferini bu programda belirtilen gecikme payından daha geç bitiremezler.

10-Geçerli bir sebep olmadan zaman tarifesinde belirtilen sürelerde servisini tamamlamamak hizmet kurallarına uyumsuzluk kabul edilecektir. Tamamlanmayan servis ile ilgili gerekli işlem yapılmakla birlikte diğer servisler için ilgili müdürlüğün talimatlarına göre hareket edilir. Araçlara hazırlanan hareket programlarını içeren bir "Araç günlük servis kâğıdı" verilecektir. Araç, başlama saati gelmeden sefere başlayamaz. Araçların çalışacakları saatler belediye tarafından verilecek çalışma saatleri ile sınırlıdır. Bu saatlerde doğacak sıkıntılar gelen taleplere göre ilgili müdürlük tarafından değerlendirilip yeniden düzenlenebilir.

11-Araçlar bağlı oldukları hattın, sadece tanımlanmış güzergâhlarında yolcu taşımacılığı yapabilir. Çalışma saatleri içinde araçlar, güzergâh dışına kesin olarak çıkmayacaklardır. Zorunlu hallerde ilgili müdürlüğe telefonla veya bizzat haber verilecektir.

Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapmak yasaktır.

Seyrüsefer sırasında, duraklardan yolcu almak ve indirmek için durulan makul süreler dışında bekleme yapılmaz. Duraklarda gereksiz beklemek, çığırtkanlık yaparak yolcu toplamak yasaktır.

12-Bir aracın sefer sırasında, herhangi bir nedenle taşımayı tamamlayamaması halinde, aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlara yolcularını nakledecektir. Bu durumda yolculardan ek ücret talep edilmez.

13-Hat değişiklikleri ve güzergâh değişikliklerine ilişkin talepler yazılı olarak belediyeye bildirilir. Konunun Belediye Encümenince karara bağlanmasından sonra olumlu ise Belediye Meclisinde görüşülerek alınan karar gereği uygulamaya geçilir.

SÜRÜCÜ PERSONELİN NİTELİKLERİ, EĞİTİMİ VE KIYAFETİ

MADDE-10

Özel halk otobüsü sürücüleri Belediye Encümeni tarafından belirlenecek standart kıyafetleri yazlık ve kışlık olacak şeklinde giyeceklerdir.

Özel halk otobüsü sürücüleri belediye tarafından açılan eğitim programlarına katılmaları sorunludur. Eğitim içeriği ve süresi İlgili müdürlük tarafından belirlenecektir.

En az 1 yıllık E veya D sınıfı ehliyete sahip olmak

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu kullanmak ve satışını yapmak, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.

Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,

Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak

Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak(SRC)

Şehir içi Toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalışacak kişilerin Türk Ceza Kanununun 102, 103, 104, 105, 109, 179-3, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

BİLDİRİMDE BULUNULMASI GEREKEN BELGE VE EVRAKLAR

Araçlar için:

Araç Trafik Ruhsat Belge Fotokopisi.

Araca ait sigorta Poliçesi Fotokopisi

Araca ait Servis Bakım Onarım Belgesi

Araç Sahibi Şahıslar İçin:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Vergi Levhası Fotokopisi

İlgili oda kayıt belgesi

Araç Sahibi Şirketler İçin:

Ticaret Odasından alınan Oda Kayıt Belgesi Fotokopisi. 

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

İmza Sirküsü ( Noter Tasdikli )

Vergi Levhası Fotokopisi

Araç Sürücüler İçin:

Başvuru dilekçesi

Ehliyet Fotokopisi

Ehliyet Sorgulaması

Mesleki Yeterlilik Belgesi(SRC)

Psikoteknik Belgesi ve Raporu

Sabıka Kaydı.

Sosyal Güvenlik Kaydı

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf

DEVİR VE ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

MADDE-11

Özel halk otobüsü işletmecileri; hat haklarını belediye encümen onayı ile devredebilirler. Devir alacak olan işletmecinin, yönetmelik çerçevesinde belirlenen şartlara sahip olması zorunludur. Devir işlemlerinde, 20.000 tam yolcu taşıma bileti ücreti kadar bir bedel devir ücreti olarak peşin ödenecektir.

Hat hakkı sahipleri hisseli hat devri yapmak istediklerinde hat devir ücretini, devir almış oldukları hisse oranında yaparlar.

Hat hakkı sahipleri 1. derece yakınlarına ve tüzel kişiliklerde ise ortaklardan birisi adına  veya ortağı olduğu tüzel kişiliklere hat devri yapılaması talebi halinde hat devir ücreti %75 indirimli olarak alınır.

Hat hakkı sahiplerinin ölümü veya temyiz kudretini kaybetmesi halinde yasal hak sahiplerinden (Mahkeme kararıyla tespit edilen varisleri veya varislerinden) devir ücreti alınmaz. Varisler 3 ay içerisinde belediyeye yazılı müracaat ettikleri takdirde Nevşehir Belediyesi ile varisler arasında yeni bir işletme sözleşmesi yapılır. 3 ay içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde taşımacılık hakkı sona erer.

Belediyeden izinsiz olarak hat haklarına özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır.  Bu süre içinde yapılacak devir işleminde hat devir ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde hat hakları iptal edilecektir.

Araç değişikliğinde araç yaşı 10 yaş altında olacaktır. Özel halk otobüslerinin model yaşı 12 yılı dolan araçlar, o yılsonuna kadar değişikliğin yapılmaması durumunda araç hattan çekilerek çalışmasına izin verilmez. İşletmeciye aracını 6 ay içerisinde yenilemesi için tebligat yapılır. Verilen süre içerisinde araç temin edilmemesi durumunda çalışma ruhsatı iptal edilerek hat hakkı sonlandırılır.

İşletmeciler araçlarını 12 yaşını doldurmadan değişiklik yapmak istemesi halinde ilgili müdürlüğe başvuruda bulunarak yeni almış olduğu aracın ilgili mevzuatlar ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olmak ve araç yaşının değiştirilen aracın yaşından büyük olmaması şartıyla araç değişikliğine izin verilir.

TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ

MADDE-12

Özel halk otobüslerinde uygulanacak ücretli, ücretsiz ve indirimli yolculara ait taşıma tarifesi ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri dikkate alınarak uygulanır.

Ücret tarifelerinin aracın iç kısımlarında tüm yolcuların görebileceği bir yere asılmaları zorunludur.

Tarife ve ilgili hususlara ait değişiklikler işletmecilere ve varsa bağlı oldukları kooperatif veya birliğe tebliğ edilir.  Tebliğden itibaren işletmeciler bu karara uymak zorundadır. Bu tarife dışında ferdi veya toplu olarak değişik ücretle veya ücretsiz taşımacılık yapan veya tarifeye uymayan işletmeciler hakkında yönetmelikte belirtilen cezai hükümler uygulanır.

DENETİM

MADDE-13

İşletmecilerin ve işletme personelinin bu yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmesini sağlamak amacıyla; Nevşehir Belediyesi ilgili müdürlük, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile işletmecilerin bağlı oldukları meslek odası ve varsa kooperatif veya birlik yetkilileri tarafından denetlenebilirler. Bu denetimlerde işletmeci ve çalıştırdığı personel görevlilere her türlü kolaylığı sağlamak, istenilen bilgi ve belgeleri vermek, görülmesi ve kontrol edilmesi gerekenlerin görülmesine ve kontrol edilmesine izin vermek zorundadır.

TAŞIMACILIKTAN ÇIKARTILMA

MADDE-14

Taşımacılıktan çıkartılma aşağıdaki hallerden biriyle olur.

a - Otobüsün trafik tescil belgesinin iptali, mevcut aracın yaşı geçtiği halde 11. maddede belirtilen sürede yönetmelikte belirtilen özellikleri taşıyan başka bir otobüsle değiştirilmemesi,

b - Ceza tablosundaki Ç.İ.B. iptali gerektiren hallerin uygulanması neticesinde,

c- Nevşehir Belediyesi Encümen Onayı olmadan taşımacılıkta kullanılan araç satılamaz ve devredilemez.

d-30 gün süreyle izinsiz ve mazeretsiz taşımacılık yapılmaması,

e- Tüzel kişiliğin sona ermesi, tüzel kişiliğin satış yolu ile devredilmesi, nitelik ya da isim değiştirmesine rağmen belirlenen sürede gerekli işlemlerin yaptırılmaması,

 f-Taşımacının vefat etmesi ve kanuni varislerin 11. maddede belirlenen süre içinde müracaat ederek devir işlemlerini yaptırmamaları,

g-Ceza tablosundaki S.M cezası verilen araçların 30 gün içerisinde araçlarının yönetmelik hükümlerine haiz bir hale getirmeyenlerin.

h-12 yaşını doldurmuş olan özel halk otobüslerini 6 aylık süre içerisinde yenilenmemesi durumunda.

Bu maddede belirtilenler veya başka her hangi bir sebeple sözleşmeleri feshedilen veya taşımacılıktan çıkarılan işletmecilerin taşımacılık hakları ve hatların her türlü imtiyazı belediyeye aittir.

CEZALAR

MADDE-15

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunan işletmeci ve şoförlere belediye encümeni tarafından 1608 sayılı kanuna ve 5326 sayılı Kanunun 32.maddesine göre para cezası uygulanır.

YAPTIRIM CETVELİ

Yönetmelikte bahsedilen hususlara riayetsizlik hallerinde taşımacı ve sürücü personele hangi yaptırımın uygulanacağı, aşağıdaki cetvelde belirlenmiştir

YAPTIRIM UYGULANACAK FİLLER

YAPTIRIMLAR

1

2

1

İşle ilgili emir ve kurallara uymamak

5326-32

2

Ücret Toplama Sistemi ve taşıma tarifeleri ile ilgili kurallara uymamak.

5326-32

Araç S.M

3

Yolcudan Ulaşım karşılığında nakit para almak.

5326-32

4

Ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı olan yolcuları taşımamak. İlk ihlalde sürücüye, 2. İhalde sürücü ve işletmeciye idari yaptırım uygulanır.

5326-32

Yıl içerisinde 3 tekrara Araç 3 gün S.M,  4. Tekrara 5 gün S.M,  5. Tekrar 10 gün S.M

5

Yolculara ve sürücüye zarar verebilecek veya rahatsız edecek parlayıcı, patlayıcı, delici, kesici her türlü tehlikeli, zararlı malzeme taşımak; hayvan taşıma kurallarına uymamak.

5326-32

6

Çalışma Programına uymamak. (Yazılı saatten önce veya rötarlı hareket etmek, seyir esnasında yavaş giderek arkasındaki aracın, hızlı giderek önündeki aracın zamanını ihlâl etmek.)

5326-32

7

Duraklarda durmamak. İlk ihlalde sürücüye, 2. İhalde sürücü ve işletmeciye idari yaptırım uygulanır.

5326-32

Yıl içerisinde 3 tekrara sürücü 10 gün F.G.M

8

Duraklara nizami yanaşmamak.

5326-32

9

Duraklarda gereksiz bekleme yapmak.

5326-32

10

Durak harici yolcu almak-indirmek. İlk ihlalde sürücüye, 2. İhalde sürücü ve işletmeciye idari yaptırım uygulanır.

5326-32

11

Seyir esnasında aracın kapısını açık tutmak.

5326-32

12

Çalışma saatleri içerisinde İdarenin izni olmadan aracını başka işlerde kullanmak-kullandırmak veya gelir getirici amaçla kiraya vermek. (Klip-film çekimi ve benzeri )

5326-32

13

Engelli yolcuların otobüse erişimini sağlayan ekipmanları kullanmamak.

5326-32

14

Araç ısıtma ve soğutma sistemini hava koşullarına göre çalıştırmamak veya arızalı bulundurmak.

5326-32

15

Görüntülü ve sesli bilgilendirme sistemlerini etkin olarak çalıştırmamak.

5326-32

16

Yolcular tarafından unutulan veya kendisine teslim edilen her türlü eşyayı idareye teslim etmemek.

5326-32

17

Usulsüz kullanım nedeniyle el konulan kartları idareye teslim etmemek

5326-32

18

Yolcu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanmak.

5326-32

19

Mazeretsiz olarak planlanan sefere gelmemek veya gitmemek

5326-32

20

Rotasyona uymamak. (Çalışması gereken hattın dışında başka bir hatta çalışmak.)

5326-32

21

İzinsiz güzergâh değiştirmek.

22

Kılık kıyafet kurallarına uymamak. İlk ihlalde sürücüye, 2. Ve 3. İhalde sürücü ve işletmeciye idari yaptırım uygulanır.

5326-32

Yıl içerisinde 3 cezadan sonraki ilk cezada sürücü 30 gün F.G.M

23

Otobüste tütün mamullerini tüketmek.

5326-32

24

Seyir halinde cep telefonu ile konuşmak

5326-32

25

Seyir esnasında araç kullanımı dışında farklı bir meşguliyet içinde olmak (Mesaj yazmak, oyun oynamak, gazete ve benzeri okumak)

5326-32

26

Seyir esnasında yiyecek-içecek tüketmek.

5326-32

27

Seyir esnasında radyo, teyp ve benzeri cihazları dinlemek veya izlemek.

5326-32

28

Denetim görevlilerine zorluk çıkarmak veya hakaret etmek

5326-32

7 gün sürücü F.G.M,   3. Tekrar sürücü F.M

29

Usulsüz kullanım nedeniyle el koyulan kartın içindeki kontörü araç cihazına boşaltmak

5326-32

30

Yolcular veya diğer taşımacılara hakarette bulunmak.

5326-32

31

Denetim görevlilerine, yolcuya, diğer taşımacılara veya 3. şahıslara fiili saldırıda bulunmak, kavgaya karışmak, darp etmek. Doktor Raporu, Polis Tutanağı veya  kamera kaydı ile belgelemek şartıyla

5326-32

15 gün Sürücü F.G.M

32

Personelin (sürücü) alkol, uyuşturucu vb. maddeler almış olarak araç kullanması. (hastane raporuyla sabit olması halinde)

5326-32

Sürücü F.M

33

Valilik izni olmadan yapılan toplu eylemler neticesinde taşımada meydana gelecek her türlü aksama

F.G.M

Ç.İ.B. İptali

34

Tecavüz ve benzeri yüz kızartıcı eylem veya davranışlarda bulunmak. (Raporla veya Mahkeme kararıyla).

Sürücü F.M

35

Yolcuya cinsel tacizde bulunmak.

Sürücü F.M

36

Kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı 1 den fazla davranışlarda bulunmak. . İlk ihlalde sürücüye, 2. İhalde sürücü ve işletmeciye idari yaptırım uygulanır.

5326-32

Sürücü F.M

37

Haksız kazanç sağlamak ve toplu taşımacılık faaliyetiyle ilgili usulsüz yöntemlere başvurmak.

5326-32

Sürücü F.M

38

Yönetmelikte belirlenmiş şartları taşımayan personel çalıştırmak.

5326-32

Araç S.M.

39

personel bildirimi yapılmamış sürücü çalıştırmak, Sürücü değişikliğini idareye bildirmemek

5326-32

Araç S.M.

40

Otobüsün iç ve dış temizliği ve dezenfektasyonunu yapmamak

5326-32

Araç S.M.

41

Araç koltuklarının kırık, yırtık veya standartlara aykırı olması.

5326-32

Araç S.M.

42

Araç tutamaklarının eksik veya standartlara aykırı olması

5326-32

Araç S.M.

43

Araçta yangın söndürme tüplerini bulundurmamak veya tarihi geçmiş olması

5326-32

Araç S.M.

44

İzinsiz reklam veya afiş uygulaması yapmak.

5326-32

Araç S.M.

45

Lisanslı akaryakıt kullanmamak

5326-32

Araç S.M.

46

Araç kamera sistemini etkin olarak çalıştırmamak.

5326-32 (1.Şoför)

5326-2 (2.Malik )

3 tekrardan sonra sürücü 15 F.G.M

47

Araç validatörünü etkin bir şekilde çalıştırmamak.

5326-32

Sürücü 15 gün F.G.M

48

Aracın yasal trafik muayenesini yaptırmamak.

5326-32

Araç S.M

49

Araçta mevzuata aykırı  tadilat yapmak

5326-32

Araç S.M.

50

Mevsimine uygun lastik kullanmamak.

5326-32

Araç S.M.

51

Seyir esnasında içerisinde yolcularla birlikte yakıt ikmali yapmak.

5326-32

Araç S.M.

52

Belediye meclisince belirlenen fiyat tarifesine uymamak.

1608

3 tekrardan sonra Ç.İ.B. iptali

53

Belediyenin ulaşım alt yapısından yararlanmasının karşılığı olarak belirlenmiş olan hat ücretini ödememesi ve birikmiş hat bedeli borcunun üç ayı aşmış olması durumunda

5326-32

15 gün S.M.

54

Belediyenin ulaşım alt yapısından yararlanmasının karşılığı olarak belirlenmiş olan hat ücretini ödememesi ve birikmiş hat bedeli borcunun 5 ayı aşmış olması durumunda

Ç.İ.B. iptali

55

Yaptırım cetvelindeki fillerin 5 adedinin aynı anda olması veya bir adedinin yıl içinde beş defaya kadar tekerrürü halinde

5326-32

30 gün sürücü F.G.M

56

Sürücülerin yaptırım cetvelindeki filleri yıl içerisinde 10 adete ulaşması

Sürücü F.M

(Ç.İ.B) Çalışma izin belgesini ifade etmektedir.

(F.M) Faaliyetten men ifade etmektedir. Sürücülerin F.M cezası alması halinde bir daha toplu taşıma araçları kullanamayacaktır.

(F.G.M)  Sürücünün faaliyetten geçici olarak men edilmesini ifade etmektedir.

(S.M) Seferden meni ifade etmektedir. Süre belirtilmeden araçlarına S.M cezası verilen işletmeciler araçlarını istenen şartlara getirinceye kadar servise sokulmaz. Bu süre mücbir sebepler dışında 30 günü geçemez. Aksi takdirde bu yönetmeliğin 14. Maddesi uygulanır. 

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE-16. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işletmecilerle yapılan sözleşmelerde bu yönetmelik hükümlerine aykırılık bulunması halinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE-17 Belediyenin işletmeciye yapacağı her türlü bildirim işletmecinin belediyemize vermiş olduğu adrese yapılır. Günlük hareket programı ile ilgili bildirimler, bu yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılmakta olan araç sürücüsüne de yapılabilir ve bildirim araç işletmecisine yapılmış sayılır.

            Belediye tüm araçları ilgilendiren duyuru ve uyarıları işletmecilerin bağlı olduğu meslek kuruluşu veya varsa kooperatif veya birlik aracılığı ile yaptırabilir. Cezai bildirimler ayrıca işletmecinin bağlı bulunduğu meslek kuruluşu veya varsa kooperatif veya birliğe de gönderilir.

YÜRÜTME

MADDE-18 Bu yönetmelik hükümlerini Nevşehir Belediye Başkanlığı adına ilgili müdürlük yürütür.

YÜRÜRLÜK 

MADDE-19 Bu yönetmelik yerel gazetede ilan edilerek yürürlüğe girer.

06.12.2005 tarihinde Belediye Meclisince kabul edilerek uygulanmakta olan Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliği 7. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen araç yaşları 01.01.2023 yılına kadar bütün araçların 12 yaş şartına uygun hale getirmesi gerekmektedir.

Mevcutta çalışmakta olan araçların 01.01.2023 tarihine kadar 15 yaşına kadar çalışılmasına izin verilecek olup, bu zamana kadar 15 yaşını doldurmuş ve dolduracak olanların araç değişikliğinde 12 yaş şartı aranacaktır. 01.01.2023 tarihi itibari ile araçların tamamı 12 yaş şartına uygun olacaktır.

Geçici madde 2-  Mevcut araçlar bu yönetmelik yürürlüğe girmesine müteakip en geç 3 ay için de Belediye Encümenince belirlenen şartlarda Elektronik ücret toplama ve kamera sistemini kurmak zorundadırlar.

Geçici madde 3-  Elektronik ücret toplama sistemi aktif hale gelişinde itibaren 1 yıl vatandaşların geçiş sürecinde problemler yaşanmaması için belediye ve işletmeciler tarafından kolaylaştırıcı tedbirler alınır. Geçiş süreci 1 yılı geçemez.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER