PVC Boru ve Bağlantı Parçalarının alımı

PVC BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PVC Boru ve Bağlantı Parçalarının alımı

PVC Boru ve Bağlantı Parçalarının alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası         : 2018/29776

1-      İdarenin

a)       Adresi : Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

b)      Telefon ve faks numarası   : 3842131065 - 3842122998

c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

2-      İhale konusu malın

a)       Niteliği, türü ve miktarı    : Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 7 kalem malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)      Teslim yeri   : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü deposuna teslim

edilecektir.

c)       Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 60 (altmış) takvim günü

içerisinde teslimat yapılacaktır.

3-      İhalenin

a)       Yapılacağı yer         : Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No: 73 50100 NEVŞEHİR

b)      Tarihi ve saati        : 14.02.2018-11:00

4.       İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.       Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.       ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.       İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 400 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Nevşehir Vakıflar Bankası Sanayi Şb İBAN No:TR840001500158007292361915 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde 

sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.       Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü

Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.       İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.     Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.     Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.      İ.TARİHİ:21.01.2018 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">