SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir-Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/739908

1-İdarenin

a) Adresi

:

SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3523362850 - 3523362857

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi12@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1- 33.300 m muhtelif cins, çap ve basınçta boru temini ve döşenmesi 2- 261 adet sanat yapısı yapılması 3- Dere geçişleri, yol geçişleri, işletme bakım yolları yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Nevşehir ili Ürgüp ilçesi ve Mustafapaşa Kasabası

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 750 (YediYüzElli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN - KOCASİNAN / KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

03.02.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Su Yapıları Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

1- Teklif Fiyat Puanı (TFP) (50 PUAN)
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler
arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup diğer isteklilere
ait teklif puanları; TFP = TFmin / TF x 50 formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: İsteklinin fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını,
[Geçerli tekliften anlaşılması gereken ilk oturumda geçerliliği belirlenen (teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olan) teklifler değil, İdaremiz tarafından aşırı düşük tekliflerin
de değerlendirilip uygun bulunması halinde dahil edildiği tüm yeterlilik kriterlerini sağlayan
teklifler geçerli teklif olarak değerlendirilecektir]
TF: İsteklinin teklif ettiği fiyatını ifade eder.
2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (45 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (45) tam puan
üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (TF) hesaplanacak ve bu orana göre İdarenin belirlediği tabloda belirtilen puanlar verilecektir.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

711 mm Anma çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı Çelik Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

18,48

27,72

7

800 mm Anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

8,72

13,08

6

Drenaj Kanallarında Kaplamalı veya Kaplamasız Kanal Kazısı Yapılması, Sanat Yapısı Kazısı Yapılması, Kazıdan veya Ocaktan veya Depodan Alınan Her Türlü Malzemenin Her Mesafedeki Depo veya Dolgu Mahalline Taşınması, Sedde Dolgusunun Yapılması)

7,92

11,88

7

İşletme ve Bakım Yolu Yapılması

3,84

5,76

3

630 mm Anma çapında 12.5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

3,36

5,04

3

710 mm Anma çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

2,32

3,48

2

PE 100 Boru Üzerindeki TİP 1 Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

2,08

3,12

1

PE 100 Boru Üzerindeki Ø 100 (PN10) Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Yapılması

1,36

2,04

1

315 mm Anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,28

1,92

1

315 mm Anma çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,12

1,68

1

315 mm Anma çapında 12.5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,12

1,68

1

200 mm Anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,04

1,56

1

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Beton ve Betonarme betonu Yapılması

0,88

1,32

1

280 mm Anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,8

1,2

1

315 mm Anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,8

1,2

1

710 mm Anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,8

1,2

1

450 mm Anma çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,8

1,2

1

PE Boru Üzerindeki Ø 700 (PN16) Zemin Altı Hava Vanalı (2xØ 150) Hat Kapama Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,64

0,96

0,5

450 mm Anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,64

0,96

0,5

355 mm Anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,56

0,84

0,5

450 mm Anma çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,56

0,84

0,5

450 mm Anma çapında 12.5 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,56

0,84

0,5

Basınçlı Boru Hatlarında Y15-1 Boru Hattı Üzerindeki Km: 0+070.00 Basınç Düşürücü Vana Odası
(Ø 300 (PN10)) Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,56

0,84

0,5

Basınçlı Boru Hatlarında Y14 Boru Hattı Üzerindeki Km: 0+050.00 Basınç Düşürücü Vana Odası
(Ø 250 (PN16)) Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,48

0,72

0,4

280 mm Anma çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,48

0,72

0,4

110 mm Anma çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,4

0,6

0,4

250 mm Anma çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,6

0,4

0,4

Uygulama Projesi Yapılması

0,4

0,6

0,3

PE 100 Boru Üzerindeki Tip 3 Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

0,4

0,6

0,3

Basınçlı Boru Hatlarında S1 Ana Boru Hattı Km: 13+376.56~13+414.99 (D302) Nevşehir-Ürgüp İl Yolu Geçişi (Ø800 Yatay Sondaj) Yapısının Yapılması

0,4

0,6

0,2

PE 100 Boru Üzerindeki Tip-13 Hat Sonu Hava Vanalı (Ø 50) Tek Çıkışlı (PN10) Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

0,32

0,48

0,2

PE 100 Boru Üzerindeki TİP 5 Hava Vanalı (Ø 80) Tek Çıkışlı (PN10) Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

0,32

0,48

0,2

PE 100 Boru Üzerindeki Tip 14 Hat Sonu 50 mm çapında Hava Vanalı Su Alma Vanası Yapılması

0,32

0,48

0,2

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının;
her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum
ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer
alan puanlar verilecektir.
Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa
o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

3. Teknik Değer Nitelik Puanı(TDNP:5 Puan)

  1. taahhütleri kapsamında ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak, her bir sözleşmeye bağlı 100 ha ve üzeri alan için geçici kabulü yapılan sulama şebekesi için 7.5.1 ve 7.6 maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı iş deneyim belgelerinin “Uygulanan Yapım Tekniği” kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanların (ha) toplamı üzerinden;

Sulamaya Açtığı Alan (ha)

Puan

Puan Hesaplaması

0-300 arası

0,00-1,00

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

300 (dahil)-500 arası

1,00(dahil)-2,00

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

500 (dahil)-750 arası

2,00 (dahil)-3,00

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

750 (dahil) - 1000 arası

3,00 (dahil) - 4,00

Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır.

1000 (dahil) üzeri

5,00 tam puan

Yukarıda belirtilen puanlar verilecektir. Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda sulamaya açtığı alanlar(ha), o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

ÖRNEK:

Ortak

Aldığı Puan

Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70)

10

10x0.70= 7.00 puan

B Ortağı (Ortaklık oranı % 30)

8

8x0.30= 2.40 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 9,40 olarak hesaplanacaktır.

4- FİYAT DIŞI UNSUR PUANI; KALİTE NİTELİK PUANI VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI TOPLAMIDIR.

FDUP= KNP+TDNP

5. Toplam puan (TP)
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. TP = TFP + FDUP
Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif
bedelidir


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 

16.07.2015 tarihinde yayınlanan 29418 sayılı Resmi Gazetede; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde, Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER