TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait ilimiz Hacıbektaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan tapunun; 30.30.T.D.pafta,5 ada, 14 nolu parselde kayıtlı 1.063,86 m2 yüzölçümü imar planda “turizm-ticaret alanı (E:2,5) kullanımda kalan taşınmazın satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale 26/08/2015 Çarşamba günü saat 09.30´da Nevşehir İl Encümeni toplantı salonunda; İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz malın muhammen bedeli 2.047.050,00.-TL(ikimilyonkırkyedibinellilira) olup, geçici teminatı muhammen bedelin %3´ü oranında 61.411,50 TL (altmış birbindörtyüzonbirliraellikuruş) TL. dir

İhaleye iştirak edecek olanların;

a) 2886 S.K.nun 45. Maddesine göre hazırlanmış olan İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler,

b) İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına muhammen bedelin %3´ ü oranında usulüne uygun alınmış geçici teminatı (Nakit geçici teminat İdaremizin T. Vakıflar Bankası Nevşehir Merkez Şubesi TR080001500158007297115895 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.)

c)Kanuni ikametgâh belgesini

-Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüklerinden alınmış adres beyan) nin aslı veya noter tasdikli suretin

-Tüzel kişiler için son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge ( Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli suretini,)

d) Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini,

g)- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Nevşehir il özel idaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

 

 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner115
YORUM EKLE
YORUMLAR
gürkan güner
gürkan güner - 6 yıl Önce

arapsun çölleri kaleönümevkii satlık kaleciyim/türk topragı olan mirasçısı oldugum mustafa rauf demirciye de 1700 lü yıllardan miras gelmiş lakin hepsi arap olan gülşehirde terk wüşmanlıklarından benide reil ettiklerinden acilen satmak istiyorum 32 milyar 800 m2 arsalık bagu tarla

gürkan güner
gürkan güner - 6 yıl Önce

arapsun çölleri kaleönümevkii satlık kaleciyim/türk topragı olan mirasçısı oldugum mustafa rauf demirciye de 1700 lü yıllardan miras gelmiş lakin hepsi arap olan gülşehirde terk wüşmanlıklarından benide reil ettiklerinden acilen satmak istiyorum 32 milyar 800 m2 arsalık bagu tarla

SIRADAKİ HABER