Tatlarin Kasabası Karşılama Merkezi Hediyelik Eşya vb.Üretimi-Satışı ve Kafeterya kiralanması

İHALE DUYURUSU NEVŞEHİR VALİLİĞİ İl Kültür Turizm Müdürlüğü

Tatlarin Kasabası Karşılama Merkezi Hediyelik Eşya vb.Üretimi-Satışı ve Kafeterya kiralanması

İl /İlçe

Nevşehir / Acıgöl

Mahalle / Köy

Tatlarin Kasabası

Mevkii

Karşılama Merkezi

Pafta/Cilt No

-

Ada/Sayfa No

-

Parsel/Sıra No

-

Yüzölçümü(m2)

701,28

Niteliği

Hediyelik Eşya vb.Üretimi-Satışı ve Kafeterya

 1. Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Tatlarin Karşılama Merkezinde yer alan taşınmazlar (C Evi- D Evi(Z01 Hariç)- E Evi) Hediyelik Eşya vb.Üretimi-Satışı ve Kafeterya olarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
 2. İhale aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatte Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İşin Adı

Kiralama

Süresi

Muhammen

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale Tarihi ve Günü

İhale

Saati

Hediyelik Eşya vb.Üretimi-Satışı ve Kafeterya

3 yıl

69.180,00 (İlk Yıl İçin)

6.226,20

25.04.2019

Perşembe

14.00


 1. İhale dokümanı bedelsiz olup Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden temin edilebilecek ve görülebilecektir.
 2. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmek şarttır.

4.1-Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı" veya "Pasaport" ibrazı

4.2-Geçici Teminatın Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR 3000 0100 1745 0348 3170 5532 IBAN numarasına yatırıldığını gösteren Banka Dekontu veya Geçici Teminat Mektubu (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.)

4.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

  1. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
  2. Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
  3. İsteklinin Ortak Girişim olması halinde,ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birisi,İdari Şartnamenin 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve Ortak Girişim Beyannamesi vereceklerdir.(İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi verilir.)
  4. Söz konusu taşınmazda yürütülecek ticari faaliyet alanının muhteviyatı ve kapsamı ile mecur alanda yapılabilecek olan onarım işinin maliyetinin üstlenileceğini içeren taahhütname.
  5. İstekliler teklif ettikleri ticari üniteye ait teklif mektubunu imzalı ve firma kaşeli olarak rakam ve yazıyla KDV hariç olarak yazarak bir zarfın içine koyacaklar bu zarfın üzerine de mecurun (kiralanan yer) adı belirtilmek suretiyle teklif mektubudur yazılacaktır. Bu Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak İdari Şartnamede istenilen bütün belgeler ile imzalı şartname örneği bir zarfa konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
 1. İhale; ilk teklif kapalı, diğer teklifler şifahi alınacak olup ihale komisyonu son oturumu belirleyebilecek ve son teklif kapalı olarak isteyebilecektir. İhale teklifler sonunda en yüksek bedeli teklif eden isteklide kalacaktır.
 2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
 3. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıntılı bilgi için Telefon : (0384)2134260 Faks : (0384) 213 7045

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER