T.C. NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU ESAS NO : 2012/184 Esas Tereke İ L A N

T.C. NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU ESAS NO : 2012/184 Esas Tereke İ L A N

T.C. NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU ESAS NO : 2012/184 Esas Tereke İ L A N

T.C.
NEVŞEHİR
SULH HUKUK MAHKEMESİ
TASFİYE MEMURLUĞU

ESAS NO : 2012/184 Esas Tereke
 

İ L A N

NEVŞEHİR ili, Merkezilçesi, Kaymaklı Muhacir Mah. nüfusa kayıtlı Tevfik ve Şaziye oğlu 1956 D.lu SALİH ÖZLÜ 'nun vefatı ile Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu kararda, müteveffanın terekesinin TMK nun 612 Maddesi ve İİK nun 208. Maddeleri gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

  1. Müteveffadan alacakları olanlar ile taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar İİK nun 218. Maddesi gereğince ilandan itibaren 1 Ay ( 30 gün ) içerisinde tasfiye memurluğuna yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini( senet, defter, hülasası vs) asıl ve onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
  2. Müteveffaya borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İİK nun 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk doğuracağı
  3. Müteveffanın taşınır ve taşınmaz mallarını her ne suretle olursa olsun elinde bulunduranların o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde tasfiye memurluğu emrine tevdi etmeleri, etmezler ise geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının olduğu gibi rüçhan haklarından mahrum kalacakları
  4. Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu İİK nun 166. Maddesi ve TMK 'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER