Torbalı Gri Çimento İle Kauçuk Şaseli Hız Kesici ve Başlığı Alımı

Torbalı Gri Çimento İle Kauçuk Şaseli Hız Kesici ve Başlığı Nevşehir Belediye Başkanlığı

Torbalı Gri Çimento İle Kauçuk Şaseli Hız Kesici ve Başlığı Alımı

Torbalı Gri Çimento İle Kauçuk Şaseli Hız Kesici ve Başlığı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/353616

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842131065 - 3842122998

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KISIM: TORBALI GRİ ÇİMENTO 4000 Adet 2 KISIM: 1 Kauçuk Şaseli Hız Kesici Yol Kasisi(400x500x45) 750 Adet 2 Kauçuk Başlık (400x250x45) 150 Adet 3 Flanşlı Trifon Vida (10x100) 5198 Adet 4 Dübel (Ø 16) 5198 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Torbalı Gri Çimento Fen İşleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir. Kauçuk Şaseli Hız Kesici Yol Kasisi ve Başlığı ile ilgili diğer malzemeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip torbalı gri çimento 15 takvim günü içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir. Sözleşme imzalanmasına müteakip Kauçuk şaseli Hız Kesici Yol Kasisi ve Başlığı ile diğer malzemeler 15 takvim günü içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cami Cedid Mahallesi Belediye Caddesi No: 73 50100 NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

06.08.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">