TRAFİK İŞARET LEVHA DİREKLERİ İLE OMEGA DİREK VE CTP ÇAKMA-SÖKME MAKİNESİ NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TRAFİK İŞARET LEVHA DİREKLERİ İLE OMEGA DİREK VE CTP ÇAKMA-SÖKME MAKİNESİ NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TRAFİK İŞARET LEVHA DİREKLERİ İLE OMEGA DİREK VE CTP ÇAKMA-SÖKME MAKİNESİ NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TRAFİK İŞARET LEVHA DİREKLERİ İLE OMEGA DİREK VE CTP ÇAKMA-SÖKME MAKİNESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/231012

1-İdarenin

a)       Adresi : Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 50100

MERKEZ/NEVŞEHİR

b)      Telefon ve faks numarası    : 3842131065 - 3842122998

c)       Elektronik Posta Adresi       : malihizmetler@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                    : 23 Kalem Trafik İşaret Levha Direkleri ile 1 Adet Omega Direk ve Ctp Çakma- Sökme Makinesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                       : Trafik İşaret Levha Direkleri Nevşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Kıratlıoğlu Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 56 NEVŞEHİR Omega Direk ve Ctp Çakma - Sökme Makinesi Nevşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine Bakım Atölyesi 'ne teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                                    : Omega Direk ve Ctp Çakma-Sökme Makinesi için, makinenin teslim süresi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, 30 takvim günüdür. Trafik İşaret Levha Direkleri için teslim süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, 20 takvim günüdür.

3- İhalenin

Yapılacağı yer              : Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 NEVŞEHİR

  1. Tarihi ve saati                       : 31.05.2019-11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.       Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.       İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.       Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.       İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.     Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.     Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">