ÖZKONAK BELEDİYESİ MÜLKİYETİNE AİT 2 (İKİ) ADET ARSANIN 

 SATIŞI İLE İLGİLİ İLANDIR. 

          Mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 (iki) adet aşağıda bilgileri bulunan arsaların  2886 sayılıyasanın 45.inci maddesi uyarınca Açık Artırma Suretiyle ihalesi yapılıp satılacaktır.

Ada

Parsel

Açıklama

Yüzölçümü

(m2)

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

            (%3)

272

8

Cami Kebir Mahallesi

Cami Kebir Mevkii

758,72

 986.336,00 TL

29.590,08 TL

272

12

Cami Kebir Mahallesi

Cami Kebir Mevkii

808,81

1.051.443,00 TL

31.543,29 TL

TOPLAM: 2.037.779,00 TL

1-İhaleyeye Geçerli olacak 2 adet arsanın satışa esas Muhammen Bedel Tespit Komisyonunun 05.01.2024 tarihve 01 sayılı Kararına binaen aşağıya çıkartılmıştır. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan;

a-       Ada No: 272 Parsel No: 8’de bulunan 758,72  m2 arsanın   Muhammen bedeli: 986.336,00 TL’dir

b-       Ada No: 272 Parsel No:12’de bulunan 808,81 m2 arsanın Muhammen bedeli: 1.051.443,00 TL’dir.

 2-İhaleye katılmak isteyenlerin Katılacakları arsaların  muhammen bedelinin %3  oranında Geçici teminat yatıracaklardır.İhaleyi alanlar İhale onayının ardından aynı gün %6 kati teminat yatıracaklardır. Kati Teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.  Buna göre;

a-       Ada No: 272 Parsel No: 8 ’de bulunan  758,72 m2 arsanın  geçici teminat bedeli:29.590,08. TL

b-       Ada No: 272 Parsel No: 12’de bulunan 808,81 m2 arsanın geçici teminat bedeli : 31.543,29 TL

3- Geçici teminat ise  ihale saatinden önce  Makbuz karşılığında  vezneye yatırılması gerekmektedir. Teminatı yatırmayanlar  ihaleye katılamayacaklardır. Yatırılacak olan geçici teminatı  ihaleyi kazananlar  almış olduğu taşınmazın  bedelinin tamamını yatırdıktan sonra  kendilerine  geri iade edilecektir. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları ise ihaleyi takip eden  haftanın son mesai bitiminden önce  ilgililere iade edilecektir.

4- İhale 08.02.2024 Perşembe günü yapılacak olup saat 14.00’de Belediye Encümen huzurunda mahallinde  yapılacaktır.

5- Satılan  arsaların  ödemeleri ise; Taşınmazın bedelinin tamamını ihale onayının ardından 15 (onbeş) gün içerisinde Belediyemize peşin yatırılacak olup,   mesai bitimine kadar Satın aldığı arsanın bedelinin tamamını yatırmayan isteklinin  ihalesi fesih edilip yatırmış olduğu  geçici teminat Belediyeye irat kaydedilecektir.

6- Ödemenin tamamı  yapıldıktan sonra  Belediye  Encümen kararı ile  satışı yapılıp  O Encümen Kararı ile Tapu Sicil Müdürlüğünde  Tapu devri satın alan Kişiye yapılacaktır.

7- İhaleye Girenler İkametgahlarını Belgelendirmek zorundadır. İhaleye Tüzel Kişilik adına girenler  bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi,Ticaret sicil tasdiknamesi imza sirküleri ve yetki belgesi(Vekaletname) ibraz etmeleri şarttır. Belgelerin Noter onaylı olması gerekir.

8- Belediyemizde  her hangi bir gelir kaleminde  borcu olan kişi  veya kişiler ihaleye teminat yatıramayacak ve ihaleye katılamayacaklardır. Ve yine borcun dışında Belediyemizle menfaati icabı her hangi bir konuda anlaşmazlık, uyuşmazlık durumunda olanlarda ihaleye katılamayacaklardır.

9-  İhaleye ait KDV,vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler ile sözleşme damga vergisi, Basın İlan Kurumu giderleri alıcıya ait olacaktır.

10- Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmaması tespitinde karar mercii İhale Komisyonudur.(Belediye Encümeni)

11-Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12-Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir

#ilangovtr Basın No ILN01969333