DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi Yeni Mahallesi 338 ada 41 (357,86m2) ve 42 (55,36m2) parsel nolu Arsaların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

2-İhale 16/02/2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.

3-İhaleye katılacaklar belirtilen % 3  geçici teminatı ihale saatinden önce Belediye’mize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. İhaleyi alanlar, İhale Onayının ardından aynı gün % 6 kati teminat yatıracaktır. Kati teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.

4-Taşınmazın bedelinin tamamını ihale onayının ardından 7(yedi) gün içerisinde Belediye’ye yatıracaktır. Taşınmaz bedelinin zamanında yatırılmaması durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek ve ihale iptal edilebilecektir.

5-İhaleye girenler ikametgahlarını belgelendirmek zorundadır. İhaleye tüzel kişilik adına girenler, bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.

6-İhaleye ait KDV, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler ile sözleşme damga vergisi, Basın İlan Kurumu giderleri alıcıya ait olacaktır.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve gerekçesini belirtmek suretiyle ertelemekte serbesttir.

8-Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmamasının tespitinde karar mercii ihale komisyonudur.

9-Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

10-Satılacak Taşınmaz özellikleri ve ihale gün ve saatleri;

TARİH

SAAT

ADA

PARSEL

M2

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

1

16/02/2024

09:30

338

41

357,86

58.689,04TL

1.761,00 TL

2

16/02/2024

09:40

338

42

55,36

  9.079,04TL

    272,00TL

#ilangovtr Basın No ILN01977805