Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2023/39 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Yeniyaylacık köyünde 129 ada 4 parsel numaralı 28.504,44 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz köyönü mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup, Naci CANLI adına tam hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz köy merkezine kuş uçuşu 1,00 km ilçe merkezine kuş uçuşu 3,60 km mesafededir.Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım yapılabileceği tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %2-3 eğime sahip halihazırda hozan (boş) durumda olduğu görülmüştür. Davaya konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında keşif tarihi itibariyle 1 metrekaresinin (1 m2) değeri 35,00 TL toplam değerinin ise 997.655,40 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

Adresi : Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Yeniyaylacık Köyü 129 Ada 4 Parselde Bulunan Tarla vasıflı taşınmaz Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 28.504,44 m2

İmar Durumu:1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında '' Jeolojik Sakıncalı Alan ''içerisindedir. Ayrıca gayrimenkulü içeren nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti          : 997.655,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 29/05/2024 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 26/06/2024 - 10:20

19/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)              

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01988447