İLAN

HACIBEKTAŞ KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İLİ: NEVŞEHİR

İLÇESİ: HACIBEKTAŞ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

HACIBEKTAŞ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İDARENİN TELEFON NOSU:

0 384 441 37 32

Sıra

No

Dosya

No

Köy/Mahalle

Mevkii

Cinsi

İmar ve Fiili Durumu

Ada

Parsel

Yüzölçümü

        (m2)

Hazine

Hissesi

Satışa Esas

Tah.Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı (TL)

İhalenin

Tarihi

İhalenin

Saati

1

50060102021

Sadık

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

   1674

  2.450,00 m2

          Tam

        171.500,00 TL

   34.300,00 TL

 18/01/2024

      09:30

2

50060102019

Sadık

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

   1672

  4.045,00 m2

          Tam

        283.500,00 TL

   56.700,00 TL

 18/01/2024

      09:50

3

50060101491

Karaburç

Yurtlar

Tarla

İmarsız/işgalli

     278

12.000,00 m2

          Tam

        240.000,00 TL

   48.000,00 TL

 18/01/2024

      10:10

4

50060101213

Büyükkışla

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

  125

         1

   1036,00 m2

          Tam

        124.320,00 TL

   24.864,00 TL

 18/01/2024

      10:30

5

50060101455

İlicek

Köy içi

Arsa

İmarsız/işgalli

     254

  1.364,00 m2

          Tam

          96.000,00 TL

   19.200,00 TL

 18/01/2024

      11:00

6

50060101473

İlicek

Bozdağ

Tarla

İmarsız/boş

   1396

     740,00 m2

          Tam

          37.000,00 TL

     7.400,00 TL

 18/01/2024

      11:20

7

50060101355

Çivril

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

     146

     544,00 m2

          Tam

          43.520,00 TL

     8.704,00 TL

 18/01/2024

      11:40

8

50060101388

Hasanlar

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

         8

  2.413,00 m2

          Tam

        168.910,00 TL

   33.782,00 TL

 18/01/2024

      13:10

9

50060101944

Mikail

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

  122

         1

     240,00 m2

          Tam

          16.800,00 TL

     3.360,00 TL

 18/01/2024

      13:40

10

50060101946

Mikail

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

  128

         1

  1.400,00 m2

          Tam

          98.000,00 TL

   19.600,00 TL

 18/01/2024

      14:00

11

50060101144

Büyükburunağıl

Köy içi

Arsa

İmarsız/işgalli

       46

     780,00 m2

          Tam

          54.600,00 TL

   10.920,00 TL

 18/01/2024

      14:20

12

50060101156

Büyükburunağıl

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

       74

  2.280,00 m2

          Tam

        159.600,00 TL

   31.920,00 TL

 18/01/2024

      14:40

13

50060102638

Akçataş

     -

Hamtoprak

İmarsız /işgalli

     858

     423,28 m2

          Tam

        133.338,00 TL

   26.667,60 TL

 18/01/2024

      15:00

14

50060102420

Yenice

Köy İçi

Arsa

İmarsız/ işgalli

  127

         4

     508,00 m2

          Tam

          50.800,00 TL

   10.160,00 TL

 18/01/2024

      15:20

15

50060101018

Başköy

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

       76

  4.180,00 m2

          Tam

        292.600,00 TL

   58.520,00 TL

 19/01/2024

       09:30

16

50060101029

Başköy

Köy içi

Arsa

İmarsız/boş

     165

  3.438,00 m2

          Tam

        240.660,00 TL

   48.132,00 TL

 19/01/2024

       09:50

17

50060100941

Aşıklar

Acemyeri

Hamtoprak

İmarsız / işgalli

     178

  1.125,00 m2

          Tam

        112.500,00 TL

   22.500,00 TL

 19/01/2024

       10:10

                                                                                                   KİRALAMASI  YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No

Dosya No

Köy/Kasaba/Mahalle

Mevkii

Cinsi

İmar ve Fiili Durumu

Ada

Parsel

Yüzölçümü

( m2)

Hazine

Hissesi

Yıllık Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhalenin Tarihi

İhalenin Saati

1

50060101763

Killik

Kepir

Okul Tarlası

İmarsız/boş

      552

 27.350 m2

          Tam

        12.308,00 TL

2.461,60 TL

19/01/2024

10:40

2

50060101762

Killik

Küllü tarla

Okul Tarlası

İmarsız/boş

      425

 19.800 m2

          Tam

          8.910,00 TL

1782,00 TL

19/01/2024

11:00

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda tapu bilgileri ve geçici teminatı belirtilen Hazine adına kayıtlı 17 adet taşınmaz malın satışı ve 2 adet  taşınmaz malın kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte  Hacıbektaş Kaymakamlığı 1. Katta bulunan Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içerisinde Hacıbektaş Kaymakamlığı 2. Katta bulunan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

3- İhaleye iştirak edeceklerin;

a) Kanuni ikametgah belgelerini ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale esnasında ibraz edilecektir),

b) Geçici teminat makbuzlarını veya teminat mektuplarını (Teminat Mektuplarının süresiz ve  limit içi düzenlenmesi ve teyit yazısınında ibrazı gerekmektedir)

c) Özel Hukuk Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarının gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

d) Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur.      

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5- 4706 Sayılı Kanunun 7.maddesinin son fıkrası ile 8.maddesine göre:

a) Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

b) Hazineye ait taşınmaz mal satışları ve kiralaması K.D.V’ne tabi değildir.

6- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- İhale bedeli, belediye ve mücavir alan içerisinde 5.000,00 TL’yi, belediye ve mücavir alan dışında 1.000,00 TL’yi geçen taşınmazların talep edilmesi halinde ihale bedelinin dörtte biri peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanarak taksit tutarları eşit olarak belirlenmek üzere en fazla 2 yılda, 3 er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü adına; satış bedeli üzerinden 5 milyon tl ye kadar olan kısım için  %1 (yüzde bir), 5 milyon TL den 10 milyon TL ye kadar olan kısım için % 05 (binde beş), 10 milyon TL yi aşan kısımlar için ise %0.25 (onbinde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

10- Peşin satışlarda satış bedelinin %20 si oranında indirim uygulanacaktır.

11- İşgalli taşınmazlardan doğabilecek her türlü ihtilaf alıcısına aittir.

12- Geçici teminat bedeli Hacıbektaş Malmüdürlüğü veznesine veyaHacıbektaş Malmüdürlüğü TR49 0001 0002 8900 0010 0057 19 İBAN hesabına yatırılabilir

13- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

14- Bilgi için Hacıbektaş Milli Emlak Şefliği telefonu : 0384 441 37 32

#ilangovtr Basın No ILN01962572