İÇME SUYU VE KANALİZASYON BORU VE EK PARÇALARI VE MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı İçme Suyu ve Kanalizasyon Boru ve Ek Parçaları ve Muhtelif Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/83763

1-İdarenin

a) Adı : NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : 15 Temmuz Mah. Zübeyde Hanım Cad. Avanos Yolu 5. Km Merkez/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası : 3842151011 - 3842151018

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı İçme Suyu ve Kanalizasyon Boru ve Ek Parçaları ve Muhtelif Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kısım / muhtelif ebatlarda boru ve ek parça ve klor alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir İl Özel İdaresi Merkez Yerleşkesinde Bulunan Ambarlara Teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : 1. Kısım METAL İÇME SUYU EK PARÇALARI için Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacak 45 gün içinde teslim edilecektir. 2. Kısım PVC, KAPLİN, PPRC VE PE İÇME SUYU EK PARÇALARI için Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacak 45 gün içinde teslim edilecektir. 3. Kısım KANALİZASYON KORUGE BORU VE EK PARÇALARI için Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacak 45 gün içinde teslim edilecektir. 4. Kısım PVC, PPRC VE HDPE BORU için Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacak 45 gün içinde teslim edilecektir. 5. Kısım HDPE MUAYENE BACASI VE TABAN ELEMANI için Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacak 45 gün içinde teslim edilecektir. 6. Kısım SODYUM HİPOKLORİT (NaOCI) SIVI KLOR için Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacak; her ayda bir idarenin istediği miktarda partiler halinde alınacak olup; 250 gün içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhale Bürosu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01972950