Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Kantin Kiralama İşi

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde bulunan kantinin 2 yıllığına kiraya verilmesi için 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunun 45nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

1- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

Yeri, niteliği ve miktarı belirlenmiş, Yüz Ölçümü:78,00 m² olan ve hastanemiz kantini kiraya verilecektir. 

2- Şartname ve Ekleri:

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Kozaklı FTR Hastanesi adresinde Satınalma biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve Hastanemizin (Halk Bankası Hesap Numarası TR510001200968600079000028) nolu hesabına 500,00-TL doküman bedeli yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli:

Yukarıda nitelikleri belirtilen ihale 25.03.2024 tarihinde saat:10:00’da,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.madde gereğince Açık Teklif Usulü ile Hastanemiz toplantı salonunda yapılacaktır

4- Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

Yıllık Tahmini İhale Muhammen Bedeli (1 Yıllık) 110.376,00 TL (Yüzonbinüçyüzyetmişaltı) TL olarak belirlenmiştir.

İhale Geçici Teminat Bedeli: İhale Muhammen bedelinin %3 3.311,28 TL (Üçbinüçyüzonbirlirayirmisekizkuruş) TL’dir

Geçici teminat bedeli ve Şartname bedeli (Nakit) Hastanemizin

(Halk Bankası Hesap Numarası TR510001200968600079000028) firma bilgileri, vergi numarası, ihale ve işin adı belirtilerek) nolu hesabına yatırılacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

a. İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı. E-devlet üzerinden alınan belgelerde kabul edilecektir.

b. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya e-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği

c. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya İdaremizce onaylanmış fotokopisi,

d. Bu işle ilgili geçici teminatı yatırdıklarına dair belge.

e. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f. İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri v,b) bendindeki belgeler,

g. Adli Sicil Kaydı (Gerçek Kişi ise Kendisinin, tüzel kişilik ise, ortaklarının tümüne ait, ihale ilan tarihi itibariyle alınmış olması gerekir.) E-devlet üzerinden alınan belgelerde kabul edilecektir.

h. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

i. İstekli ihale tarihi itibariyle sağlık raporu getireceğine dair taahhütname. (Çalıştıracağı personele ait.)

7- Belgelerin Sunulma Şekli:

 İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaştırılması gerekmektedir.

 8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 9- İhale esnasında artırım teklifleri yapılırken, artırım fiyatı en az 500,00 TL olacak şekilde yapılacaktır

10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01998933