NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 KİRALAMA İHALESİ

 NO

VASFI

ADRES

Muhammen Bedel (Aylık)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Dükkan

Nevşehir İli, Nar Beldesi Aşağı Mahalle Mareşal Caddesi No:1 – 1/1

5.000,00TL

16.200,00

01.02.2024

                 

10:00

İhalenin yapılacağı adres:  Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR

İhale usulü,  2886 / 45. maddesi (açık teklif usulü)

İşin Süresi 9 Yıl (Dokuz)

İhale Katılım Dosyaları teslim tarihi,  01.02.2024 – 10:00

Şartname ve eklerinin alınacağı adres: Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR adresinden 500,00 TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir.

 İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ile T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler ihaleye katılabilir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ile konsorsiyumlar ihale katılamaz.

*Bahse konu taşınmaz ve bağımsız bölüm ihaleye çıktığı hali ile kiracıya teslim edilecek olup, her türlü inşaat, onarım, yapım işleri kiracı tarafından eksiksiz olarak tamamlanacak ve herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

* İlk 2 yıllık (24Ay) kira bedeli sözleşme tarihinde Belediyemiz hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

1. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

1.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1. T.C. Kimlik Kartı Sureti veya fotokopisi (aslının idarece görülmesi kaydıyla)

3. Teminat mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığını gösteren belge.

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Nar Belediyesine borcu (su, emlak, çevre temizlik vb.) olmadığına dair Nar Belediyesi Emlak ve Tahsilat biriminden ihale tarihinden önce alınmış belge.

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7. Tebligat adresini gösterir belge.

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

9. İmzalı İhale Şartnamesi.

Encümen Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01970105