NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

1-İşin Niteliği: Kurumumuz hizmet binası kapalı alanında bulunan yerlere 1 adet Çay Kahve Otomatı ve 1 adet Gıda-Meşrubat-Su Büfematik için yer Kiralama İşi

2-İşin Yapılacağı Yer: a) Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

3-İşin Miktarı: 1,10 m²’lik 1 adet Çay Kahve Otomatı ve 1 adet Gıda-Meşrubat-Su Büfematik alanının 24 aylık kiralanması

4-İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Biriminde ihale dokümanı ücretsiz olarak görülebilir ve 300,00-TL bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

Hastanemize ait Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi (Nevşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Halk Bankası Hesap Numarası TR070001200968600005000005) işin adı ve doküman alanın bilgileri belirtilerek doküman satış bedeli yatırılabilir.

5-İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 14.03.2024 Tarih ve Saat:10.00’da

Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

6-İhale Şekli ve Usulü: 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü

7-Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

a) Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 37.000,00-TL muhammen bedel ile Geçici Teminat: 1.110,00-TL

8-İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b.Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

9. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a. Müracaat Dilekçesi

b.İkametgâh (6 aydan eski olmamak).

c. Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise),

d. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

e. Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

f. İlk ilan tarihinden sonra (01.03.2024) mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olmadığına dair belge,

g. İdaremizce onaylanmış, hastanemize ödenmemiş kira borcu olmadığını gösterir belge

h- Muhammen bedelin %40 sinden az olmamak üzere son 5 yıl içerisinde alınmış Otomat Kiralaması işi tek sözleşmesine ait iş deneyim belgesi,

ı-Tüzel kişilik olması halinde imza sirküsü/Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi ile ihaleye vekaletten teklif vermesi durumunda vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01993586