BÜFE KİRALANACAKTIR. 

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

1- İşin Niteliği: Büfe Kiralama İşi

2- İşin Yapılacağı Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi

3- İşin Miktarı: Kiralanacak Yerin Yüz Ölçümü: 22,50 m² kapalı kantin alanı, 7,50 m² kapalı depolama alanı ve 51 m² üstü kapalı açık alanın kiraya verilmesi işi.

4- İşin Süresi: 24 aydır.                           

5- İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde ihale dokümanı ücretsiz olarak görülebilir ve 400,00-TL bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6- İhalenin Yapılacağı Yer ve Tarihi: Nevşehir Devlet Hastanesi 05.04.2024 Cuma günü ve Saat:10:30’da

7- İhale Şekli ve Usulü: 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesine göre açık teklif usulü

8- Muhammen Bedel: 3.500.000,00-TL Geçici Teminatı: 105.000,00-TL (Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi (Nevşehir Devlet Hastanesi Halk Bankası Hesap Numarası TR790001200968600079000009) firma bilgileri, vergi numarası, ihale ve işin adı belirtilerek yatırılması gerekmektedir.)

9- İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

10-  İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a. Müracaat Dilekçesi

b. İkametgâh (6 aydan eski olmamak).

c. Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise), tüzel kişilik ise ticaret sicil gazetesi,

d. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

e. Özel Şartname ile sözleşme tasarısı (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

f. İlk ilan tarihinden (26.03.2024) sonra mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olduğuna dair belge,

g. İdaremizce onaylanmış, idaremize ödenmemiş kira borcu olmadığını gösterir belge. (Katılımcının Tüzel kişilik olması halinde ortakların ayrı ayrı her biri için.)

h. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde imza sirküsü.

ı. Vekaleten katılım olması durumunda, vekaletname ile vekaletnameye ait imza beyannamesi.

i. Ayrıntıları yukarıda belirtilen geçici teminat.

j. İş deneyim belgesi. (Özel Şartname Madde 26- İsteklinin yurt içinde kamu sektöründe bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kira süresi tamamlanan kiralama işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgeyi sunması zorunludur. İstekli tarafından muhammen bedelin % 40'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. Kamu Sektöründe gerçekleştirilmiş hastane kantini kiralama, okul kantini kiralama, büfe kiralama işleri vb. benzer iş olarak kabul edilecektir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02007750