BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Nevşehir İlindeki 153 Köye Ait İçme Suyu Tesislerinin Arıza Giderme ve Bakım Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/167609

1-İdarenin

a) Adı : NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : 15 TEMMUZ MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD.KAYSERİ YOLU 5.KM 50300 MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası : 3842151011 - 3842151018

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 Yılı Nevşehir İlindeki 153 Köye Ait İçme Suyu Tesislerinin Arıza Giderme ve Bakım Onarım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 153 Köye Ait İçme Suyu Tesislerinin Arıza Giderme ve Bakım Onarımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir İli Dahilindeki 153 Köye Ait Su Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.03.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Nevşehir İl Özel İdaresi Mali Hizmetler İhale Bürosu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu yada Özel sektörde Tek bir sözleşme ile bağlanmış bedel içeren  Her Türlü İçme Suyu Bakım ve Onarım İşi Benzer İş Deneyim olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Su Sondaj Kuyusundaki Dalgıç Pompanın Kuyu İçerisindeki Diğer Ekipmanla Birlikte Sökülmesi-Nevşehir İli Sınırları Dahilinde İdaremiz yetki alanında bulunan tüm sondaj kuyularında.

6,176%

9,264%

3,86

Su Sondaj Kuyusundaki Dalgıç Pompanın ve Diğer Kuyu İçi Ekipmanın Su Sondaj Kuyusuna Tesis Edilmesi -Nevşehir İli Sınırları Dahilinde İdaremiz yetki alanında bulunan tüm sondaj kuyularında.

6,144%

9,216%

3,84

Veri Görüntüleme ve Kuyu - Depo Kontrol Sistemi (En az 7'' ekranlı PLC'li çift endüstriyel modemli , HSS 'li ,scada dahil vs, )

4,264%

6,396%

2,67

Sert formasyonda : 12 1/2" (317 bite) matkap çapında delgi yapılması işi .

2,84%

4,26%

1,78

En az 75 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

2,624%

3,936%

1,64

30 Kwat PID Kontrollü 7"Ekranlı 0-16 Basınç Transmitterli PLC Lİ Frekans İnvertörlü Komple Pano ve Saha Montajı

2,176%

3,264%

1,36

Orta sert formasyonda : 12 1/2 "(317 bite)matkap çapında delgi yapılması işi .

2,096%

3,144%

1,31

33/0.4-0.231kV, 50 kVA Dir.Herm.Trafo, Alüminyum sargılı

2,056%

3,084%

1,29

18,5 Kwat PID Kontrollü 7"Ekranlı 0-16 Basınç Transmitterli PLC Lİ Frekans İnvertörlü Komple Pano ve Saha Montajı

2,008%

3,012%

1,25

Dalgıç Pompa Grubunun Temini,Q=1-5 lt/sn-Hm=151-300 mSS - Gövde Çapı 6” veya 7"

1,992%

2,988%

1,24

En az 45 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

1,976%

2,964%

1,24

Dalgıç Pompa Grubunun Temini,Q=21-30 lt/sn-Hm=151-300 mSS - Gövde Çapı 6” veya 7"

1,968%

2,952%

1,23

Techiz borusu : Çelik 8 5/8 " (200 mm) çapında 5 mm. Et kalınlığında (kapalı filitreli) TSE standartlarına uygun boru temini yükleme boşaltma, nakletme ve kuyuya montolama işi dahildir.

1,856%

2,784%

1,16

Güneş Santrali Tesislerinin Bakım-Onarımı

1,792%

2,688%

1,12

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 25 HP - 29,9 HP Gövde Çapı 6” veya 7''

1,728%

2,592%

1,08

Dalgıç Pompa Grubunun Temini,Q=11-20 lt/sn-Hm=151-300 mSS - Gövde Çapı 6” veya 7"

1,584%

2,376%

0,99

Dalgıç Pompa Grubunun Temini,Q=21-30 lt/sn-Hm=0-150 mSS - Gövde Çapı 6” veya 7"

1,448%

2,172%

0,9

22 Kwat PID Kontrollü 7"Ekranlı 0-16 Basınç Transmitterli PLC Lİ Frekans İnvertörlü Komple Pano ve Saha Montajı

1,392%

2,088%

0,87

Kuyu Çıkış Pompa Adaptörü

1,272%

1,908%

0,8

33/0.4-0.231kV, 100 kVA Dir.Herm.Trafo, Alüminyum sargılı

1,264%

1,896%

0,79

15.8/0.4-0.231kV, 100 kVA Direğe Herm.Trafo, Alüminyum sargılı

1,184%

1,776%

0,74

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 30 HP -34,5 HP Gövde Çapı 6” –7''

1,176%

1,764%

0,74

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 40 HP - 45 HP Gövde Çapı 6” veya 7''

1,16%

1,74%

0,73

İÇME Suyu Depolarının Manevra Odalarının Bakım Onarım Demontaj/Montaj İşinin Yapılması Malzeme Hariç

1,128%

1,692%

0,7

15 Kwat PID Kontrollü 7"Ekranlı 0-16 Basınç Transmitterli PLC Lİ Frekans İnvertörlü Komple Pano ve Saha Montajı

1,12%

1,68%

0,7

En az 37 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

1,096%

1,644%

0,69

Dalgıç Pompa Grubunun Temini,Q=11-20 lt/sn-Hm=0-150 mSS - Gövde Çapı 6” veya 7"

1,048%

1,572%

0,66

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 71-100 HP - Gövde Çapı 6” veya 7''

0,936%

1,404%

0,59

15.8/0.4-0.231kV, 50 kVA Direğe Herm.Trafo, Alüminyum sargılı

0,928%

1,392%

0,58

En az 30 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

0,888%

1,332%

0,56

Su Sondaj Kuyusunun Temizliği ve İnkişafı – Nevşehir İli Sınırları Dahilinde İdaremiz yetki alanında bulunan tüm sondaj kuyularında.

0,88%

1,32%

0,55

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 15 HP -19,9 HP Gövde Çapı 6” veya 7''

0,864%

1,296%

0,54

PE Boru Hat Döşeme İşçliği

0,824%

1,236%

0,52

Dalgıç Pompa Grubunun Temini,Q=6-10 lt/sn-Hm=0-150 mSS)- Gövde Çapı 6” ve 7"

0,808%

1,212%

0,5

Dalgıç Pompa Grubunun Temini,Q=1-5 lt/sn-Hm=0-150 mSS - Gövde Çapı 6” veya 7"

0,768%

1,152%

0,48

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 10 HP -14,9 HP Gövde Çapı 6” veya 7''

0,76%

1,14%

0,47

50 kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Harici Tip AG Panosu

0,75%

1,14%

0,47

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 46 HP -70 HP - Gövde Çapı 6” veya 7''

0,74%

1,12%

0,46

En az 22 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

0%

0%

0

Kuyu Denemesi(48 Saat)

0%

0%

0

En az 18.5 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

0%

0%

0

Dalgıç Pompasının Elektrik Motoru için Enerji Besleme Kablosu Rekor Seti Temini,

0%

0%

0

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 35 HP -39,9 HP Gövde Çapı 6” veya 7''

0,65%

0,97%

0,4

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 20 HP - 24,9 HP Gövde Çapı 6” veya 7''

0,62%

0,94%

0,39

Dalgıç Pompa Grubunun Temini,Q=6-10 lt/sn-Hm=151-300 mSS - Gövde Çapı 6” veya 7"

0,56%

0,84%

0,3

En az 15 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

0%

0%

0

3 '' çapında İçme Suyu Kuyusu Çelik Boru Temini ve Montajı

0%

0%

0

En az 11 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

0%

0%

0

Her Nevi Fittings Malzeme Montajı (Malzeme Hariç)

0%

0%

0

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 7,5 HP-9,9 HP Gövde Çapı 6” veya 7"

0%

0%

0

100 kVA'lık 3x160 A Oto Şalterli Harici Tip AG Panosu

0%

0%

0

Sondaj Kuyusundan Pompa Kurtama İşi

0%

0%

0

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 5,5 HP-7,4 HP Gövde Çapı 6” veya 7"

0%

0%

0

En az 10 mt Kablolu HidroStatik Seviye Sensörü

0%

0%

0

4 '' çapında İçme Suyu Kuyusu Çelik Boru Temini ve Montajı

0%

0%

0

Her Nevi Fittings Malzeme (Dirsek,Boru Çapına Uygun Diş,Flanş,Kuyu Kapağı, Fittings Hortum(En az 1 m lik))

0%

0%

0

Kuyu Çıkış Pompa Redüksiyonu

0%

0%

0

6.5/8 Matkapla Kuyu İç Cidarının Sondaj Makinesi ile Hareketlendirilmesi ve Kuyu İnkişafının Yapılması

0%

0%

0

1kV, 3x50s/25c mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)

0%

0%

0

BAKIM- ONARIM-ARIZA TESPİT VE GİDERME ( SEKSİYONER, ÖLÜM TEHLİKE LEVHALARI, SEKSİYONER SİGORTALARI, TERMİK MANYETİK ŞALTERLER, KOMPAKT/GÜÇ ŞALTERLER, SİGORTALAR, KONTAKTÖRLER, START-STOP DÜĞMELERİ, AKIM TRAFOLARI, MULTİMETRELER, , BARALAR, TRAFO PANOLARI,A.G DAĞITIM PANOLARI, BARA , KABLO BAŞLIĞI YAPIMI VB. AG İMALATLARININ DEMONTAJ-MONTAJ, ARIZA GİDERME VE ÇALIŞTIRILMASI.)

0%

0%

0

En az 4 LAN'lı Endüstriyel GSM Modem ve Montajı

0%

0%

0

1kV, 3x35c/16 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)

0%

0%

0

İçmesuyu amaçlı kimyasal, biyolojik tam analiz yapılması.

0%

0%

0

PE Boru Kaynak İşçiliği

0%

0%

0

1kV, 3x25c/16 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)

0%

0%

0

En az 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil),MEDAŞ Tipi Sayaç İçin Sıva üstü galvaniz sac tablolar

0%

0%

0

3x16 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

0%

0%

0

2 '' çapında İçme Suyu Kuyusu Çelik Boru Temini ve Montajı

0%

0%

0

36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı

0%

0%

0

36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Ayırıcı

0%

0%

0

3x35 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

0%

0%

0

5 '' çapında İçme Suyu Kuyusu Çelik Boru Temini ve Montajı

0%

0%

0

5'' aktüatörlü vana ve montajı

0%

0%

0

3x10 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

0%

0%

0

Basınç Transmitteri Temini ve Montajı

0%

0%

0

4'' aktüatörlü vana ve montajı

0%

0%

0

3x25 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

0%

0%

0

36kV, 10kA ZnO Parafudr

0%

0%

0

Trafo Yağı Konulması

0%

0%

0

3'' aktüatörlü vana ve montajı

0%

0%

0

2'' aktüatörlü vana ve montajı

0%

0%

0

En az 2-3 HP 380 V Atık Su Pompası(Bıçaklı Tip, Paslanmaz Gövde)

0%

0%

0

Su Sondaj Kuyularının Pompa Yolverici ve/veya Kumanda Panoları (DALGIÇ-HİDROFOR) 'ndaki Arıza Onarımları Yapılması; (Kumanda Devresi Arızasının Giderilmesi, Pano içi düzenlenmesi, Pano Tadilatı , Kumanda malzemeleri Montajı/Demontajı Yapılması, Kabloların Kanal içine Alınması , Pano İzolesi Sağlanması. Pano İçi İrtibat Kabloları Dahil.)

0%

0%

0

3x6 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

0%

0%

0

Her Debi (Q) ve Hm : mSS basma yüksekliğindeki Dalgıç Pompasının ve/veya Pompaya Uygun Güçteki Elektrik Motorunun Parçasının ve/veya Yedek Parçasının Temini ile Bakım - Onarımın Yapılması ve Birleştirilip Çalışacağı Tesise Taşınması - İlgili Yere Naklinin Yapılması.

0%

0%

0

İdareden verilen Kumanda Malzemelerinin Montajı.(Takılacak her pano için malzeme sayısına bakılmaksızın pano başına ödeme yapılacaktır.)(Voltmetre,Ampermetre,Voltaj Koruma Rölesi,Zaman Rölesi,Zaman Saati,Kontaktör,Termik, Otomat,Pako Şalter v.b.)

0%

0%

0

12 V 150 W 12,5 A METAL KASA ADAPTÖR

0%

0%

0

3x50 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

0%

0%

0

2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve 5m galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi

0%

0%

0

En az 1000 W güçlü tam sinüs solar inverter

0%

0%

0

Q8 Bakır Baraların İzole Edilmesi

0%

0%

0

50 mm² NYY Kablo ve gömülmesi

0%

0%

0

Basınç Şalteri Temini ve Montajı

0%

0%

0

36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu

0%

0%

0

ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m)

0%

0%

0

Panolara Beton Kaide Yapılması

0%

0%

0

Grup Adı : Grup-1
Kısım Adı : 2024 Yılı Nevşehir İlindeki 153 Köye Ait İçme Suyu Tesislerinin Arıza Giderme ve Bakım Onarım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

En az 22 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

Kuyu Denemesi(48 Saat)

En az 18.5 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

Dalgıç Pompasının Elektrik Motoru için Enerji Besleme Kablosu Rekor Seti Temini,

3 '' çapında İçme Suyu Kuyusu Çelik Boru Temini ve Montajı

En az 11 kW Şebeke Bağlantılı Solar Sürücü

100 kVA'lık 3x160 A Oto Şalterli Harici Tip AG Panosu

5,136%

7,704%

3,23

Grup Adı : Grup-2
Kısım Adı : 2024 Yılı Nevşehir İlindeki 153 Köye Ait İçme Suyu Tesislerinin Arıza Giderme ve Bakım Onarım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Sondaj Kuyusundan Pompa Kurtama İşi

Dalgıç Elektrik Motorunun Temini Nominal Güç= 5,5 HP-7,4 HP Gövde Çapı 6” veya 7"

En az 10 mt Kablolu HidroStatik Seviye Sensörü

4 '' çapında İçme Suyu Kuyusu Çelik Boru Temini ve Montajı

Her Nevi Fittings Malzeme (Dirsek,Boru Çapına Uygun Diş,Flanş,Kuyu Kapağı, Fittings Hortum(En az 1 m lik))

Kuyu Çıkış Pompa Redüksiyonu

1kV, 3x50s/25c mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)

BAKIM- ONARIM-ARIZA TESPİT VE GİDERME ( SEKSİYONER, ÖLÜM TEHLİKE LEVHALARI, SEKSİYONER SİGORTALARI, TERMİK MANYETİK ŞALTERLER, KOMPAKT/GÜÇ ŞALTERLER, SİGORTALAR, KONTAKTÖRLER, START-STOP DÜĞMELERİ, AKIM TRAFOLARI, MULTİMETRELER, , BARALAR, TRAFO PANOLARI,A.G DAĞITIM PANOLARI, BARA , KABLO BAŞLIĞI YAPIMI VB. AG İMALATLARININ DEMONTAJ-MONTAJ, ARIZA GİDERME VE ÇALIŞTIRILMASI.)

En az 4 LAN'lı Endüstriyel GSM Modem ve Montajı

1kV, 3x35c/16 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)

İçmesuyu amaçlı kimyasal, biyolojik tam analiz yapılması.

PE Boru Kaynak İşçiliği

1kV, 3x25c/16 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo)

En az 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil),MEDAŞ Tipi Sayaç İçin Sıva üstü galvaniz sac tablolar

4,52%

6,78%

2,84

Grup Adı : Grup-3
Kısım Adı : 2024 Yılı Nevşehir İlindeki 153 Köye Ait İçme Suyu Tesislerinin Arıza Giderme ve Bakım Onarım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

2 '' çapında İçme Suyu Kuyusu Çelik Boru Temini ve Montajı

36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı

36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Ayırıcı

3x35 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

5 '' çapında İçme Suyu Kuyusu Çelik Boru Temini ve Montajı

5'' aktüatörlü vana ve montajı

3x10 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

Basınç Transmitteri Temini ve Montajı

4'' aktüatörlü vana ve montajı

3x25 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

36kV, 10kA ZnO Parafudr

Trafo Yağı Konulması

3'' aktüatörlü vana ve montajı

2'' aktüatörlü vana ve montajı

2,04%

3,06%

1,27

Grup Adı : Grup-4
Kısım Adı : 2024 Yılı Nevşehir İlindeki 153 Köye Ait İçme Suyu Tesislerinin Arıza Giderme ve Bakım Onarım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

En az 2-3 HP 380 V Atık Su Pompası(Bıçaklı Tip, Paslanmaz Gövde)

Su Sondaj Kuyularının Pompa Yolverici ve/veya Kumanda Panoları (DALGIÇ-HİDROFOR) 'ndaki Arıza Onarımları Yapılması; (Kumanda Devresi Arızasının Giderilmesi, Pano içi düzenlenmesi, Pano Tadilatı , Kumanda malzemeleri Montajı/Demontajı Yapılması, Kabloların Kanal içine Alınması , Pano İzolesi Sağlanması. Pano İçi İrtibat Kabloları Dahil.)

3x6 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

Her Debi (Q) ve Hm : mSS basma yüksekliğindeki Dalgıç Pompasının ve/veya Pompaya Uygun Güçteki Elektrik Motorunun Parçasının ve/veya Yedek Parçasının Temini ile Bakım - Onarımın Yapılması ve Birleştirilip Çalışacağı Tesise Taşınması - İlgili Yere Naklinin Yapılması.

İdareden verilen Kumanda Malzemelerinin Montajı.(Takılacak her pano için malzeme sayısına bakılmaksızın pano başına ödeme yapılacaktır.)(Voltmetre,Ampermetre,Voltaj Koruma Rölesi,Zaman Rölesi,Zaman Saati,Kontaktör,Termik, Otomat,Pako Şalter v.b.)

12 V 150 W 12,5 A METAL KASA ADAPTÖR

3x50 mm2 NYY Su Altı Yassı Pompa Kablosunun temini ve montajı

2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve 5m galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi

En az 1000 W güçlü tam sinüs solar inverter

Q8 Bakır Baraların İzole Edilmesi

50 mm² NYY Kablo ve gömülmesi

Basınç Şalteri Temini ve Montajı

36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu

ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m)

Panolara Beton Kaide Yapılması

0,752%

1,128%

0,47

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01984707