ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İHALE İLANI 

          Belediyemize ait aşağıya bilgileri çıkarılan Trafikten Çekme Belgeli araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satılacaktır.

1-    İhale 15.05.2024 tarihinde, aşağıda belirtilen saatlerde, Eski Mahalle, Hüseyin Galip Efendi Caddesi, No:1 Ortahisar Beldesi Ürgüp/NEVŞEHİR adresinde bulunan Belediyemiz Toplantı salonunda Belediyemiz İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-   İhale konusu araçlar belediyemiz Saha Amirliği önünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

3-    İhaleye katılabilmek için;  aşağıdaki niteliklere haiz olmak ve istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyonuna sunmak şarttır:

a) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek ve ikametgah belgesi,

b) Geçici teminatı ve dosya bedelini yatırmış olmak,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Belediyemizden alacağı borcu yoktur yazısı,

e) İhale Yasaklısı olmadığına dair beyan,

f)Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermek.

4-    Satışı yapılacak araçların satış bedeli ihalenin onaylanmasına müteakip yasal süresi içerisinde peşin olarak yatırılacaktır.

5-    İhaleye başkası adına katılan kişilerin Noter tasdikli vekâletini bildirmesi şarttır.

6-    İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-    İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğümüzden görülüp alınabileceği ilanen duyurulur. 25.04.2024

ARAÇLARIN

S.No

Markası/Tipi/Şase Numarası

Cinsi

Model

Yılı

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminatı

Dosya

Bedeli

İhale

Saati

1

Ford/Transit/NMOJXXTTFJ5C88607

Minibüs

2006

176.000.00TL+KDV

5.280,00TL

750,00TL

10:00

2

Ford/Transit 330S/NM0AXXTTFA5U35289

Kamyonet(Açık Kasa)

2005

151.000,00TL+KDV

4.530,00TL

750,00TL

11:00

3

M.Ferguson/MF.265S/12TU26518473

Traktör

1993

201.670,00TL+KDV

6.051,00TL

750,00TL

14:00

4

Ford/Cargo1835 TX2/NM0L72TEDDAJ76203

Kamyon(Çöp Aracı)

2011

650.670,00TL+KDV

19.521,00TL

750,00TL

15:00

Mustafa Ateş

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02022848