ÖZKONAK   BELEDİYESİ MÜLKİYETİNE  AİT 4 (DÖRT) ADET ARSANIN

SATIŞI İLE İLGİLİ İLANDIR. 

             MülkiyetiBelediyemizeaitolanaşağıdabilgileribulunan 4 (Dört ) adetarsanın  2886 sayılıyasanın 45.inci maddesiuyarıncaAçıkArtırmaSuretiyleihalesiyapılıpsatılacaktır.

1-İhaleyeye Geçerliolacak 4 (dört)adetarsanınsatışaesasMuhammenBedelTespitKomisyonu 27.06.2024 tarihve 05sayılıKararınabinaenaşağıyaçıkartılmıştır.

Ada

Parsel

Açıklama

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

ToplamMuhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

            (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

272

8

Cami Kebir Mahallesi Camikebir Mevkii

Arsa

758,72

986.336,00 TL

29.590,08 TL

16.07.2024

14.00

272

10

Cami Kebir Mahallesi Camikebir Mevkii

Arsa

701,03

911.339,00 TL

27.340,17 TL

16.07.2024

14.10

131

3

Cami Kebir Mahallesi Belhaçayırdere Mevkii

Arsa

583,88

759.044,00TL

22.771,32TL

16.07.2024

14.20

416

3

Orta Mahalle 

Arsa

136,48

177.424,00TL

 5.322,72 TL

16.07.2024

14.30

 2-İhaleye katılmak isteyenlerin Katılacakları arsaların  muhammen bedelinin %3  oranında Geçici teminat yatıracaklardır.İhaleyi alanlar İhale onayının ardından aynı gün %6 kati teminat yatıracaklardır. Kati Teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.  Buna göre;

3- Geçici teminat ise  ihale saatinden önce  Makbuz karşılığında  vezneye yatırılması gerekmektedir. Teminatı yatırmayanlar  ihaleye katılamayacaklardır. Yatırılacak olan geçici teminatı  ihaleyi kazananlar  almış olduğu taşınmazın  bedelinin tamamını yatırdıktan sonra  kendilerine  geri iade edilecektir. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları ise ihaleyi takip eden  haftanın son mesai bitiminden önce  ilgililere iade edilecektir.

4- İhale 16.07.2024 Salı günü yapılacak olup saat 14.00’de Belediye Encümen huzurunda mahallinde  yapılacaktır.

5- Satılan  arsaların  ödemeleri ise; Taşınmazın bedelinin tamamını ihale onayının ardından 1(bir ) ay içerisinde Belediyemize peşin yatırılacak olup,   mesai bitimine kadar Satın aldığı arsanın bedelinin tamamını yatırmayan isteklinin  ihalesi fesih edilip yatırmış olduğu  geçici teminat Belediyeye irat kaydedilecektir.

6- Ödemenin tamamı  yapıldıktan sonra  Belediye  Encümen kararı ile  satışı yapılıp  O Encümen Kararı ile Tapu Sicil Müdürlüğünde  Tapu devri satın alan Kişiye yapılacaktır.

7- İhaleye Girenler İkametgahlarını Belgelendirmek zorundadır. İhaleye Tüzel Kişilik adına girenler  bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi,Ticaret sicil tasdiknamesi imza sirküleri ve yetki belgesi(Vekaletname) ibraz etmeleri şarttır. Belgelerin Noter onaylı olması gerekir.

8- Belediyemizde  her hangi bir gelir kaleminde  borcu olan kişi  veya kişiler ihaleye teminat yatıramayacak ve ihaleye katılamayacaklardır. Ve yine borcun dışında Belediyemizle menfaati icabı her hangi bir konuda anlaşmazlık, uyuşmazlık durumunda olanlarda ihaleye katılamayacaklardır.

9-  İhaleye ait vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler ile sözleşme damga vergisi, Basın İlan Kurumu giderleri alıcıya ait olacaktır.

10- Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmaması tespitinde karar mercii İhale Komisyonudur.(Belediye Encümenidir.)

11-  Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.                                                                                 

#ilangovtr Basın No ILN02054066