ÖZKONAK BELEDİYESİ MÜLKİYETİNE AİT 1 (BİR ) ADET ARSANIN

SATIŞI İLE İLGİLİ İLANDIR. 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan  aşağıda bilgileri bulunan 1 (bir) adet arsanın  2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi uyarınca Açık Artırma Suretiyle  ihalesi yapılıp satılacaktır.

1-İhaleyeye Geçerli olacak 1 adet  arsanın satışa esas Muhammen Bedel Tespit Komisyonu 29.02.2024 tarih ve 2024/3 sayılı Kararına binaen aşağıya çıkartılmıştır.

Ada

Parsel

Açıklama

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

ToplamMuhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

            (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

192

12

Cami Cedit Mahallesi

Arsa

594,36

772.668 TL

23.180,04 TL

13.03.2024

14.00

2-İhaleye katılmak isteyenlerin Katılacakları arsaların  muhammen bedelinin %3  oranında Geçici teminat yatıracaklardır.İhaleyi alanlar İhale onayının ardından aynı gün %6 kati teminat yatıracaklardır. Kati Teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.  Buna göre;

3- Geçici teminat ise  ihale saatinden önce  Makbuz karşılığında  vezneye yatırılması gerekmektedir. Teminatı yatırmayanlar  ihaleye katılamayacaklardır. Yatırılacak olan geçici teminatı  ihaleyi kazananlar  almış olduğu taşınmazın  bedelinin tamamını yatırdıktan sonra  kendilerine  geri iade edilecektir. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları ise ihaleyi takip eden  haftanın son mesai bitiminden önce  ilgililere iade edilecektir.

4- İhale 13.03.2024 Çarşamba günü yapılacak olup saat 14.00’de Belediye Encümen huzurunda mahallinde  yapılacaktır.

5- Satılan  arsaların  ödemeleri ise; Taşınmazın bedelinin tamamını ihale onayının ardından             15 (onbeş) gün içerisinde Belediyemize peşin yatırılacak olup,   mesai bitimine kadar Satın aldığı arsanın bedelinin tamamını yatırmayan isteklinin  ihalesi fesih edilip yatırmış olduğu  geçici teminat Belediyeye irat kaydedilecektir.

6- Ödemenin tamamı  yapıldıktan sonra  Belediye  Encümen kararı ile  satışı yapılıp  O Encümen Kararı ile Tapu Sicil Müdürlüğünde  Tapu devri satın alan Kişiye yapılacaktır.

7- İhaleye Girenler İkametgahlarını Belgelendirmek zorundadır. İhaleye Tüzel Kişilik adına girenler  bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi,Ticaret sicil tasdiknamesi imza sirküleri ve yetki belgesi(Vekaletname) ibraz etmeleri şarttır. Belgelerin Noter onaylı olması gerekir.

8- Belediyemizde  her hangi bir gelir kaleminde  borcu olan kişi  veya kişiler ihaleye teminat yatıramayacak ve ihaleye katılamayacaklardır. Ve yine borcun dışında Belediyemizle menfaati icabı her hangi bir konuda anlaşmazlık, uyuşmazlık durumunda olanlarda ihaleye katılamayacaklardır.

9-  İhaleye ait vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler ile sözleşme damga vergisi, Basın İlan Kurumu giderleri alıcıya ait olacaktır.

10- Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmaması tespitinde karar mercii İhale Komisyonudur.(Belediye Encümenidir.)

11-  Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.               

12- Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Abdülkadir MACİT

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01994534