KİTAP SETİ NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİTAP SETİ NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİTAP SETİ  NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIKitap Seti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1184435

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Cami Cedit Mah. Belediye Cad. No:73 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842133720 - 3842122998

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kitap Seti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 Kalem Kitap Seti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (Sümer Mah. Millet Cad. No:50 Merkez NEVŞEHİR) adresine teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde her bir setten 1' er adet toplamda 8 adet set, idareye müfredata ve teknik şartnamede belirtilen niteliklere uygunluğunun incelenmesi için sunulacaktır. Setlerin idareye sunulmasını izleyen günden itibaren 5 gün içerisinde idare setlerin uygun olup olmadığını yükleniciye bildirecektir. Uygun olması durumunda, uygunluğun yükleniciye bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde teslimat tamamlanacaktır. Setlerin uygun olmaması halinde, bir defaya mahsus idarenin durumu yükleniciye bildirim tarihini izleyen günden itibaren 3 gün içerisinde yeni setler yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. Setlerin yine uygun olmaması durumunda sözleşmede belirtilen cezalı süre başlayacak olup, ihtar süresi içerisinde uygunluk alınıp, teslimat tamamlanacaktır. Aksi durumda sözleşmede belirtilen hususlar uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını izleyen günden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.11.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir Belediye Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Alpaslan Körükcü

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner146

banner145