NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜRO HİZMETLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN YAZICI VE FOTOKOPİ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 54 KALEM MUADİL TONER VE 31 KALEM ORJİNAL TONER ALIMI

NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜRO HİZMETLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN YAZICI VE FOTOKOPİ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 54 KALEM MUADİL TONER VE 31 KALEM ORJİNAL TONER ALIMI NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜRO HİZMETLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN YAZICI VE FOTOKOPİ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 54 KALEM MUADİL TONER VE 31 KALEM ORJİNAL TONER ALIMI

NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜRO HİZMETLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN YAZICI VE FOTOKOPİ MAKİNALARINDA

KULLANILMAK ÜZERE 54 KALEM MUADİL TONER VE 31 KALEM ORJİNAL TONER ALIMI

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde kullanılmakta olan yazıcı ve fotokopi makinalarında kullanılmak üzere 54 kalem muadil toner ve 31 kalem

orjinal toner alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP

üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/551722

1-İdarenin

a) Adı : NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : 350 EVLER MAHALLESI YENI KAYSERI CADDESI 42 50100 NEVŞEHİR NEVŞEHİR

MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası : 3842131377 - 3842133919

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde kullanılmakta olan yazıcı ve fotokopi makinalarında

kullanılmak üzere 54 kalem muadil toner ve 31 kalem orjinal toner alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartname ve Teklif Cetvelinde belirtilen 54 kalem Muadil toner ve 31 kalem orjinal toner alımı

yapılacaktır.

Ayrıntılı bilg iye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici, alım konusu malları İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerinde yer alan Lojistik Şube Müdürlüğü

depolarına, yetkililerinin göstereceği yerlere teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip teknik şartnamede belirtilen malzemeler 20(yirmi) gün içerisinde teslim

edilecektir

d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.10.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin

açılacağı adres)

: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği-350 Evler Mah. Yeni Kayseri

Caddesi no:42 Nevşehir

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı uns urlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri

gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden

gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat

şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93